Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/625

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
614 RUD
RUG

70 tunnors wår-utsäde, någorlunda godt höbol, wacker mangårdsbyggning af trä, wacker trägård, lider brist på skog.

Rud, en Koppargruwa med Hytta uti Glawa Sokn i Wärmeland, upfanns mot slutet af förra seculo, war i början rikhaltig, men årligen försämrat sig, at Interessenterne funnit för godt at nedlägga henne tils widare.

Ruda, en Herregård uti Högsby Sokn i Småland, består jämte de därunder lydande hemman af 12 Mantal, äger nära 50 tunnors utsäde i blandad jord, nödigt hö til 80 à 90 stycken boskap, hjelpelig åbyggnad af trä, med en wäl anlagd trägård, lider brist på skog.

Ruder, en Sätesgård uti Kyrkefalla Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, i sambruk med Ruder Norrgården 1 Mantal Skattehemman. Åkern är i circulationsbruk i 4 gärden, hwaraf det ena besås med klöwer. Ängen är betydlig. 100 stycken boskap kunna födas. Skogen är widsträckt.

Rudskoga, et Consistorielt Pastorat i Wärmeland och Wisnums Härad, består af 2 Soknar: Rudskoga, Moderförsamling, och Nysund, Annex, samt innehåller 54.3 Mantal. Utsädet är 420 tunnor höst- och 1670 tunnor wårsäde. År 1810 war Folkmängden 3324. — Rudskoga Sokn, belägen wid sjön Skagern, består af 26.6 Mantal. Marken är någorlunda jämn, dock på några få ställen bärgaktig. Jordmånen är mästadelen lermylla och sand. De fläste hemman äga hjelpelig skog til husbehof. Utsädet är 190 tunnor höst- och 800 tunnor wårsäde. År 1810 war Folkmängden 1236. Kyrkan är belägen under 59 gr. 4 min. Polhöjd; 5.8 mil från Carlstad.

Rugsund, en Sokn är Annex til Davigs Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge, består dels af öar, dels af fast land. Almogens förnämsta näring är fiskeri.

Rumbolandet. Detta namn plägar tilläggas Slättbygden i Wästmanland, af de här åwanföre i skogstrakterne boende.

Rumskulla, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Sewede Härad, innehåller 44.2 Mantal, hwaraf 26.2 ligga uti Kalmar Län och 18 uti Linköpings, har til en del bärgaktig och i det mästa jämn mark. Til hälften af hemmantalen kan räknas swartmylla, til treåttondelar sandmylla och til en åttondel aldeles sandig åker. Utsädet är 450 tunnor, hwaraf twåtredjedelar årligen besås. År 1810 war Folkmängden 1249. Kyrkan är belägen 12 mil från Kalmar. I den delen af Soknen som ligger i Linköpings Län är en Pappersfabrik. Uti Rumskulla by hålles Marknad d. 29 October.

Rungarna, en Frälsegård uti Bladåker Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 35 tunnors utsäde, ymnigt höbol til 3 à 400 lass, widsträckt skog, stor och prydlig mangårdsbyggnad af sten, om 2 wåningar, ansenlig trägård. Til Gården höra 24 torp.

Runsa, en Sätesgård uti Ed Sokn i Upland, wid Mälaren, består af 4 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, wacker mangårdsbyggning af sten, ansenlig trägård. De underliggande torpen så 32 tunnor.

Runsten, en Sokn och Consistorielt Pastorat på Öland, består af 44.6 Mantal, hwaraf 30.7 äro belägna i Norra Fögderiet och 13.9 i det Södra. År 1810 war Folkmängden 845.