Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/626

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RUN
RYA 615

Runtuna, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Rönö Härad, håller i widd 0.59 qv. mil, samt innefattar 52.6 Mantal. Marken är til största delen ojämn, stenig och bärgaktig; få ställen giwas som icke innehålla kullar och backar, dock inga höga bärg. Jordmånen består mästadelen af en sträng och stark lera, sweksam i torra år och swår at bruka. På skog lider Soknen brist öweralt, några enda hemman undantagne, som hawa hjelpelig skog och wedbrand til husbehof. Utsädet är 483 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1014. Kyrkan är belägen under 58 gr. 54 min Polhöjd; 1.5 mil från Nyköping. De betydligaste Gårdar heta Lindö och Löfsund.

Ruslebacka, en Sätesgård uti Järpås Sokn i Wästergötland, i sambruk med rå och rörs hemmanet Storegården, består af 2 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbol til 300 stackar, wacker och hjelpelig skog, förswarlig åbyggnad, stor trägård.

Rustorp, en Sätesgård uti Jerstorp Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog, förswarlig åbyggnad, med en wacker trägård.

Rutsbo, en Sätesgård uti Bjeresjö Sokn i Skåne, består af 2.4 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, godt höbol, brist på skog, mangårdsbyggnad af korswärke med tegel om en wåning, en trägård.

Rute, et Consistorielt Pastorat på Gottland i Norra Fögderiet, består af 3 Soknar: Rute, Moderförsamling, Fleringe och Bunge, Annexer, håller i widd 1.5 qv. mil, samt består af 22.4 Mantal; Utsädet är 420 tunnor mästadelen råg. I alla 3 Soknarne finnas i hafswikarne och omkring holmarne tilgång på

hafstång, eller såsom den här kallas stäke, hwilken sedan den lagd å högar, bliwit något brunnen, utköres på åkern och är et godt gödningsämne på örjorden. År 1810 war Folkmängden 808. — Rute Sokn håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 9.8 Mantal. Marken är på olika ställen af olika beskaffenhet. Större delen bestående af stenbundna med små tallskog bewuxna hedar lämna intet tilfälle för odling, men giwa, i synnerhet då wåta somrar inträffa et förträffeligt bete. Et tämeligen stort och fiskrikt träsk är beläget mellan Rute och Helwig Soknar. Rute Sokn är bärgaktig dock träffas inga höga klintar utom wid stränderne. Nästan midt genom Soknen wid pass ifrån söder til norr går en mer och mindre märksam bärgsrygg, på hwars bägge sidor Gårdarne och Byarne äro belägna, och där marken är merendels jämn och odelbar; äwen finnas wid södra ändan af Soknen en backe, Skrållerbacken kallad, som lärer wara en af de högsta på landet. Den rådande jordmånen är en med småsten blandad grof sand eller ör, på landets språk Aur. I wissa trakter finnes ymnig, i andra hjelpelig skog. Utsädet är 190 tunnor mästadelen råg. År 1810 war Folkmängden 357. Kyrkan är belägen under 57 gr. 51 min. Polhöjd; 4 mil från Wisby.

Rya, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Norra Åsbo Härad, är Annex til Örkeljunga Pastorat, samt består af 13.1 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Jordmånen är mästadelen sandig. Större delen af Soknen har hjelpeligt förråd af skog. Utsädet är mellan 2 och 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 676. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.