Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/640

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
RÖN
RÖN 629

Säby, Billeberga, Tirup, Swalöf, Fillesta, Wen eller Sankt Ibb.

Rönneby, eller Ronneby, en Sokn och Regalt Pastorat i Bleking och Medelsta Härad, består af 56.4 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 1600 tunnor. År 1805 war Folkmängden 4038. Kyrkan är belägen under 56 gr. 13 min. Polhöjd; 2 mil från Carlskrona.

Rönneby, eller Ronneby, en Köping i förenämnde Sokn, wid en å, har öwer 100 Gårdar, 6 Handelsmän, 1 Sockerfabrik, 1 Såpsjuderi, 1 Pappersfabrik, 3 Garwerier, 3 Färgerier, 1 Askerafinaderi, 4 mjölqwarnar med 8 par stenar. Här är ock et K:gl. Postkontor. Wid åns utlopp i hawet 0.4 mil från orten är en hamn.

Rönneholm, en Sätesgård uti Stehag Sokn i Skåne, består af 3.7 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbärgning til 500 lass, godt mulbete, obetydlig skog af ek och bok. Mangården har wackert läge wid Rönne å. Den består af et utmärkt prydligt twå wåningars hus af sandsten, därwid en wacker trägård. Under Gården lyda 25 Frälsehemman och 18 Torp.

Rönninge, en Sätesgård i Södermanland.

Rönningen, en ansenlig, wäl odlad och wälbygd Gård, belägen strax öster om Förstaden Baklandet wid Trondhiem, på en hög backe uti Hlade Sokn uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Rönningsberg, en Sätesgård i Södermanland.

Rönningsholm, en Sätesgård uti Höreda Sokn i Småland, består af 2 Mantal. Åkerjorden håller i widd 79.6 eller i rundt tal 80 Geometriska tunnland. Rådande egenskapen är len lera. År 1813 såddes 31

tunnor wårsäd och 18.3 tunnor höstsäd. Höbolet är tilräckeligt, men det mästa starrwall, hwilket hjelpes genom den ymniga klöwersådden. Skog finnes ymnigt til hushehof, jämwäl något til afsalu. Mangården nyligen upförd af trä, är ansenlig och prydlig.,

Rönnängen, en Kapellsförsamling uti Stenkyrka Sokn i Bohusland. År 1805 war Folkmängden 794.

Rönäs, en Sätesgård uti Agunnaryd Sokn i Småland.

Rönö, et Härad i Södermanland och Nyköpings Län, innefattar en del af Staden Nyköping samt 14 Soknar: Allhelgona, Swärtuna, Råby, Runtuna, Ripsa, Lid, Ludgo, Spelwik, Sätersta, Bogsta, Bälinge, Tystberga, Torsåker, Lästringe.

Rönö, en Sokn i Östergötland och Björkekinds Härad, är Annex til Östra Ny Pastorat, samt består af 31.8 Mantal. Soknen stöter til hawet, och utanför kusten ligger en skärgård, bestående af flera större och smärre öar och holmar. Marken är i allmänhet bärgig och backig. Rådande jordmånen är lera samt något dungjord. Skog finnes tilräckeligt. Utsädet är 300 tunnor. I skärgården är godt fiske. År 1810 war Folkmängden 708. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Rönö, en Kongsgård i förenämnde Sokn, äger 30 Geometriska tunnland åker, hwarpå sås 20 à 22 tunnor höst- och wårsäde, äng til 150 lass i medelår, skog til husbehof. Huwudbyggningen som til år 1807 war förfallen, har sedermera fullkomligen bliwit reparerad, samt utwändigt reveterad. De öfrige byggningarne så wäl i man- som ladugård, som ock den tiden woro förfallna, hawa jämwäl bliwit dels reparerade dels nybygde, äwen som en på Hol-