Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/642

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RÖR
RÖR 631

dålig beskaffenhet som Södra Rörums, dock på somliga ställen är åkermarken något jämnare och mera stenfri samt på et par ställen lerblandad.

Rörås, en Stad uti Distriktet Guledalen, uti Södra Trondhiems Amt i Norge, belägen under 62 grad. 34 min. Polhöjd, wid en liten å som ej långt härifrån förenar sig med älwen Glommen, 11 mil från Trondhiem, 32 från Kristiania och 3 mil från Swenska gränsen. Staden som ligger på högra sidan om ån är tämeligen stor, bebygd med åtskilliga ansenliga hus af trä, samt har en kyrka, hwilken är en ansenlig byggning af sten, försedd med et högt torn, har wackert altare och predikstol samt et orgwärk. Inwånarnes antal är något öwer 1500. Wid Staden ligger en wigtig Koppargruwa, och Kopparwärk, som har 4 gångbara schakt, driwes med 17 smältugnar och 3 gårugnar, tilhörer et Bolag och är delt i 172 kuxer eller lotter. År 1781 tilwärkades 3180 skeppund, och år 1791, 2169 skep:d gårkoppar. Den tilwärkade gårkopparen från Wärkets början år 1644 til 1791 års slut har inalles warit 237864 skeppund, gör i årligt medeltal 1612 skepp:d. Wärket förbrukar årligen 24000 läster kol och 7 à 800 famnar rostwed. Wärket styres af en Directör, har 1 Bärgskriware, 1 Proviantförwaltare, 1 skogsinspector, 1 Hytteskriware och 9 andra Betjänter. Arbetarne utgöra en Bärgscorps som består af 300 Man, utom 8 Officerare, 12 Under-officerare och Spelet. Staden utgör med kringliggande Sokn et Pastorat, som år 1801 hade 3085 inwånare. Kopparmalmen uptäcktes år 1644 af en Bonde som bebodde dessa nägder, benämnd Hans Olsen Åsen, hwilken upnådde en owanligt hög ålder. Han war

född år 1557 och dog år 1673, 116 år gammal.

Rörås, en ganska ansenlig och wälbygd Gård uti Rörås Sokn, 0.25 mil från Staden, har betydlig mark som endast nyttjas til höwäxt samt skön skog, hwaraf mycket hugges och afyttras til Kopparwärket.

Rösberga, en Gård uti Segersta Sokn i Wästergötland, äger 16 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, något skog, icke någon fullkomnad mangårdsbyggnad.

Röshårwa, en Sätesgård uti Asa Sokn i Småland, består af 1 Mantal.

Rösjöholm, en Sätesgård uti Tossjö Sokn i Skåne, äger 75 tunneland åker, höbol til 250 lass, ymnig skog, betydligt fiske. Mangården har et angenämt läge wid en tämeligen stor sjö med skogbewuxna holmar, består af en huwudbyggning af korswärke med 2 flyglar. Trägården, som är ansenlig sträcker sig ned til sjön. Til Gården höra 1 mjölqwarn och 1 sågwärk.

Röslöf, en Gård uti Häglinge Sokn i Skåne, äger 35 tunnors utsäde, wackert höbol och skog.

Rösmåla, on Sätesgård uti Urshult Sokn i Småland.

Röstorp, en Sätesgård uti Wästerlanda Sokn i Bohusland, äger 40 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, gammal åbyggnad af trä.

Röstånga, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, är Annex til Billinge Pastorat, samt består af 5.6 Mantal. Soknen, belägen wid sluttningen af södra Åsen, har til en del bärgaktig til en del jämn mark. Rådande jordmånen är sandmylla. Halwa Soknen har något skog. Utsädet är 240 tunnor. År 1805 war Folkmängden 326. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.