Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/643

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
632 RÖS
SAL

Rösås, en Sätesgård i Småland.

Rötle, en By uti Grenna Sokn i Småland, wid en å som faller i Wettern, och här formerar et högt wattufall, hwarwid 1 Pappersfabrik, 5 mjölqwarnar och 1 sågwärk äro anlagde.


S.

Sadeshult, en Sätesgård uti Fagerhult Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde på åker, godt höbol, ymnig och wäl wårdad skog, til både husbehof och afsalu, wacker mangårdsbyggnad om 2 wåningar af trä, jämte en i mycket godt stånd warande ladugård.

Sakrisberg, en Sätesgård uti Öster-Löfsta Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, och höbärgning til 200 parlass af bästa sort. Denna egendom har omkring år 1750 bliwit upodlad af et under Elinge by hörande kärr och bekom efter fulländad upodling Säteri natur.

Sal, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Åse Härad, belägen wid Wänerns wik Dettern, är Annex til Flo Pastorat, samt består af 10.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 338. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Sala, en Stad i Wästmanland, Wästerås Län och Öwertjurbo Härad, belägen under 59 grad. 55 min. Polhöjd, 12.2 mil från Stockholm, och 3.5 mil från Wästerås, är regulär, med raka och tämeligen breda gator, som afskära hwarandra i räta winklar, samt äro 16 til antalet, af hwilka 4 gå efter längden och 12 efter bredden af Staden. Storleken är 50 tunnland. Gårdstomterne äro 210. Antalet af Stadens inwånare är omkring 1500; men år 1810 räknades

hela Folkmängden til 2262, och hushållen woro 504, hwilken skilnad härrörer däraf at många äro boende wid Gruwan och flera torp häromkring, som höra til Stadens distrikt. Inbyggarnes näringsfång består uti Bärgsbruk, Handel, Handtwärk och Jordbruk. Här finnas 1 Apotek och 1 Winkällare, omkring 12 Handelsmän samt 80 Wärkstäder uti 26 särskildta handtwärk. Stadens åkerjord utgör 775 tunneland, äng 2104, och hagar 516 dito. År 1810 underhöllos i Staden 197 hästar, 550 kor, 100 ungnöt och 300 får. Marknad hålles här den 14 Februari, och 16 September, enligt Almanackan. I Tunelds Geografie nämnes ock den 24 Augusti. Stadens numer är 46. Staden utgör jämte den kringliggande Sala Sokn et Regalt Pastorat, som år 1810 hade 3549 inwånare. Ej långt från Staden är en Mineralkälla eller hälsobrunn. — En fjärdedels mil från Staden är belägen en Silwergruwa kallad efter Staden Sala Gruwa, som i sit slag är den ansenligaste i Riket. På 10 år från och med 1776–1795 har hon årligen per medium giwit 2474 marker silwer. Fordom har hon warit mycket rikare. Dess djup är nuförtiden omkring 170 famnar. Gruwudriften förrättas af et Bolag bestående af 200 Lotter. Hyttan, bokhuset, smält- och drifhuset, där silwersmältningen förrättas äro wäl inrättade. Detta Wärk ligger ifrån Staden norrut, 0.4 mil från Gruwan och har god wattudrägt.

Sala Sokn är belägen omkring Staden, håller i widd 2 qv. mil och består af 50 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är lera, men mot wästra gränsen är jordmånen mera sandig. Norra delen af Soknen har tämeligen godt förråd på skog, men icke