Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/911

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
900 WAP
WAR

Wappa, en berustad Sätesgård, uti Tillinge Sokn i Upland, äger 90 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och mulbete, aldeles ingen skog, oansenlig och förfallen mangårdsbyggnad af trä, obetydlig trägård.

Wara, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, är Annex til Skarsta Pastorat, samt består af 12 Mantal. Marken är aldeles jämn. Jordmånen är lera. På skog är största brist. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 343. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan.

Varanger-Fjord, en stor och bred Fjärd, som från Hawet går djupt in uti Finmarkens Amt i Norge, är 6 mil lång, samt utgör gränseskilnaden mellan Norge och Ryssland. Från fjärden utgå åtskilliga smärre twärfjordar. Wid Varanger-Fjord står et kapell, lydande under Vardöe Pastorat. Uti öpningen af Varanger-fjorden ligger en Ö kallad Vadsöe, som har en hamn, med en handelsplats.

Warberg, en Stad i Halland och Himle Härad, belägen wid en liten wik af Kattegat, under 57 gr. 8 min Polhöjd; 52.25 mil från Stockholm, och 6.5 mil från Halmstad, är regulär, med raka gator, som afskära hwarandra i räta winklar. Han har skapnad af en rectangel, håller i längd 300 famnar, i bredd 234 och i widd 36 tunnland. Gatorna äro 14, hwaraf 5 löpa efter längden och de öfrige efter bredden af staden. Torget är beläget nästan midt i staden. Han har i allmänhet wälbygda hus, däraf 3 äro upförde af sten. År 1810 war Hushållens antal 258, och Folkmängden 1195, däraf 527 woro mankön och 668 qwinkön. Inbyggarnes näring består förnämligast i handtwärk, handel och

sjöfart, samt något fiskeri. Staden njuter stapelfrihet. Dess utrikes handel idkas mäst på de handelsplatser, som äro belägne wid Nordsjön och Södra delen af Östersjön. Utförswaror äro förnämligast torr och saltad fisk, järn, stål, koppar, mässing, potaska, bräder, bokwärke, klappholz, samt tjära och beck. År 1805 ägde staden 12 handelsfartyg. Samma år funnos här 69 mästare uti 24 särskildta handtwärk. Hamnen är beqwäm, dock underkastad upgrundning. Stadens nuwarande numer bland rikets städer är 21. Marknad hålles här den 1 April, 25 Augusti och 28 October, enligt Almanackan, enligt Tunelds Geografie jämwäl den 10 Mars. Stadens öpna jord utgör 820 tunnland. Denna jord nyttjas til åkerbruk, äng och mulbete. År 1810 underhöllos 150 Hästar, 16 Oxar, 360 Kor, 50 Ungnöt, 6 Får. — På et Näs wid Hawet wid inloppet til hamnen 200 famnar från staden, är belägen en Fästning, kallad Warbergs Slott. Uti et rundt torn, inuti slottet är en nedgång til de understa wärken, som är gjord såsom en snäcka sig wridande. År 1805 beboddes slottet af 97 personer. Här bredewid är en kongs ladugård, hwarest staden fordom warit belägen. — Warberg utgör jämte Soknarne Lindberg och Torpa et regalt Pastorat, som består af 84 Mantal, och har omkring 2850 Inbyggare.

Vardal, et Pastorat och Tingslag i Norge, Kristians Amt och Distriktet Toten, innefattar 3 Soknar: Vardal, Moderförsamling samt Hund och Bråstad, Annexer. Tingstället är Gården Hund. År 1801 war Folkmängden 1894.

Vardöe, en ansenlig Ö i Hawet, hörande til Finmarkens Amt i Norge, en åttondels mil från fasta Landet, utgör et Pastorat, som innefattar 2 Soknar: