Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/921

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
910 VES
VES

församling, samt Soner och Gårder, Annexer. Tingstället är Gården Sundbye. År 1801 war Folkmängden 2273.

Vestbye, eller Morie, en Sokn är Annex til Enebaks Pastorat uti Rommerige i Norge.

Vestbye, en betydelig Herregård uti förenämnde Sokn, försedd med mycken wälbrukad jord. Mangården belägen på en backe är wälbygd. Gårdens förnämsta herlighet består uti 5 sågwärk, wid hwilka årligen sågas omkring 3300 tolfter bräder och plankor. Timret kommer til större delen från Österdalen.

Vesterålen, et Distrikt uti Nordlands Amt i Norge, består af åtskilliga öar i Hawet, af hwilka de största äro Langöen och Andenöen, samt Nordwästra delen af den ansenliga Hindöen. Det innehåller 5 Pastorat: Hassel, bestående af 3 Soknar, Böe 2, Öxnäs 2, Dverberg 2, Andenäs 1, tilsamman 10 Soknar och Kyrkor. — Distrikten Vesterålen och Lofoden utgöra et Prosteri, som innehåller 10 Pastorat med 20 Soknar, hwars Folkmängd år 1801 war 10712.

Vestermoland, et Pastorat i Norge, Nedenäs Amt och Fögderi, innefattar 2 Soknar: Vestermoland, Moderförsamling, och Hövog, Annex. År 1801 war Folkmängden 2053, däraf 1144 i Huwudsoknen och 909 i Annexen.

Vestfjord, en stor Fjärd utanför Nordlands Amt i Norge, löper in från Hawet mellan Lofoden eller den sträckning af öar som höra til Distriktet Lofoden, på ena sidan och Fögderiet Salten på den andra. Denna Fjärd widgar sig alt mera ut mot Sydwäst hwarest den är 8 à 10 mil bred, men mot Nordwäst endast 4 mil bred. Från denna Fjärd utgå flera ansenliga Fjärdar in uti fasta Landet.

Vestfosen, et högt wattufall uti en å som flyter genom Budskeruds Amt i Norge och faller i Storelwen. Wid detta fall äro anlagde 12 betydliga sågwärk, 2 gryn- och siktqwarnar samt andra qwarnar. Wid dessa inrättningar wistas en sågfogde, 12 sågmästare, utom sågdrängar, smeder, brädförare och kolbrännare, tilsamman omkring 55 hushåll. Dessutom har Hassels järnwärk här en järn-hammare i drift, hwarwid 9 à 10 smeder arbeta, som alla bo på stället, tillika med några wärdshuswärdar och krögare, jämwäl handtwärkare och roddare, hwilka föra waror och proviant upföre ån från Drammen. Orten har således utseende af en liten Stad, hwars Folkmängd är omkring 660. Wid sågwärken sågas årligen omkring 20000 tolfter bräder och plankor.

Vestnäs, en Sokn, är Annex til Vedöens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Vestre-Skiäringen, et Fjäld uti Vatne Sokn, uti Romsdals Amt i Norge, utgör en naturlig gränseskilnad mellan Söndmör och Romsdalen. Detta Fjäld är icke allenast ganska högt, så at fiskare, långt uti i hawet, när de flästa andra bärgen gå utur sigte, kunna därefter rätta deras lopp och segling, utan har jämwäl på et wist ställe en hop inskärningar och taggar på ryggen, jämwäl på et annat ställe, en twärs öwer ryggen gående klyft eller spricka, som åwanpå är betäckt med en stor gråstens häll, och i följe däraf har utseende af et walf, genom hwilket man på wissa ställen kan se dagsljuset.

Vestvig, en betydlig och wälbygd Gård wid Verra-Sundets öpning uti Inderöens Fögderi uti Norra Trondhiems Amt i Norge. Här bredewid ligger Vestvigs Kyrka, Annex til Ytteröens Pastorat.