Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/922

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VES
WET 911

Vestvig, en god och wälbygd Gård uti Bedstaden Sokn uti förenämnde Fögderi.

Weta, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Wifolka Härad, innefattar 2 Soknar: Weta, Moderförsamling, och Wiby, Annex, samt består af 71.7 Mantal. Utsädet är 844 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1394. — Weta Sokn består af 37.5 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är sand, dock til någon liten del mulljord. På skog är brist. Utsädet är 444 tunnor. År 1810 war Folkmängden 671. Kyrkan är belägen under 58 gr. 21 min. Polhöjd; 2 mil från Linköping. De betydligaste Gårdarne heta Mantorp och Solberga.

Wetlanda, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län, Wexiö Stift och Östra Härad, består af 56.8 Mantal. Marken är mycket ojämn och bärgaktig. Jordmånen består dels af mulljord, blandad med alfsyra, dels af sand- och grusblandning. De fläste hemman äga behöflig skog. Utsädet är omkring 1000 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1493. Kyrkan är belägen under 57 gr. 27 min. Polhöjd; 6.4 mil från Jönköping. Den betydligaste Gården heter Uplanda.

Wettak, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Fögderi, är Annex til Walsta Pastorat, samt består af 9.5 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet, samt skogstilgången äro anförde wid Artikeln Walsta. År 1810 war Folkmängden 235. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes Sätesgården Gimmened.

Wettern, fordom Wätur kallad, en Sjö i Swealand och Götaland, hwaraf mindre delen hörer til den förra och större

delen til den sednare regionen. Han är belägen mellan 58 gr. 23 min. och 58 gr. 53 min. Polhöjd; omgiwes af Nerike, Östergötland, Småland och Wästergötland, täflar med Mälaren i storlek, men öwerträffar den sednare i wattuyta, sträcker sig i längd från Askersund til Jönköping 12 mil, i största bredd från Rösund til Motala 2.8 mil, samt håller i widd 17.5 qv. mil, hwaraf 1.5 höra til Nerike, och 16 til Östergötland, Småland och Wästergötland. Han ligger 49 famnar högre än Wänern och 97.5 famnar högre än Östersjön. Han har mäst öpna stränder och är märkwärdig genom sit stora djup, klara watn, och hastiga omskiften från lugnt til häftigt swallande. Han har tillopp från mer än 40 wattugångar, men inga betydliga, utom från Sjöarne Unden och Wiken. Dess utlopp är genom Motala Ström, som genom Sjöarne Boren, Roxen och Glan går til Bråwiken. Han är tämeligen ren från öar, utom i Nordligaste delen; den största Ön heter Wisingsö. Han är fiskrik. Bland fiskar finnas lax, asp, gädda, abborre, sik, ål, röding, mal, lindare, ruda, kärta, simpa, qwidda, snäcka, nejonöga, utom andra slag. Fisken i denna Sjö berömes såsom wälsmakande. Genom Sjön går Göta Kanal. Städer belägna på dess stränder äro Askersund, Wadstena, Gränna, Jönköping, Hjo.

Wettmö, et Skatte-Rusthåll uti Romfartuna Sokn i Wästmanland, består af 1 Mantal, äger nära 20 tunnors utsäde, hjelpelig äng, ymnig skog, förswarlig åbyggnad.

Wettungen, en Sätesgård uti Bäcke Sokn i Dalsland, äger 70 à 80 tunnors wårsäde, 8 à 10 tunnors höstsäde, litet höbol, godt mulbete, widsträckt skog.

Veum, en Sokn, är Annex til Molands Pastorat uti Telle-