Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/923

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
912 WEX
WEX

marken i Norge. I bärgstrakten finnes kopparmalm, som innehåller guld.

Wexiö, fordom Wägsjö kallad, en Stad i Småland, Huwudstaden och enda Staden i Höfdingdömet Södra Småland, belägen under 56 gr. 52 min. Polhöjd; wid en Sjö som bär namn af Staden, på gränsen af 2 Härad Konga och Kinnewalds, på bägge sidor om en å; räknas til Konga Härad, emedan större delen af Staden, liggande å wänstra sidan om ån, är belägen i detta Härad, 41 mil från Stockholm. — Han är tämeligen regulär, håller i längd 314 famnar, i bredd 184, i omkrets inemot 1000, och i widd 34 tunnland. Gator och gränder äro 12, af hwilka 3 gå efter längden af Staden och de öfrige på twäran. Bebyggde tomter äro 136. De enskildtas hus äro byggde af trä, til en stor del om 2 wåningar, samt mästadelen prydlige. — Staden är Säte för en Landshöfding, en Biskop, 1 Gymnasium hwarwid 8 Lectorer äro Lärare, och 1 Trivialskola. Här finnes jämwäl 1 Apotek, 1 Boktryckeri och Länets Lazaret. — Af byggningar märkas: Domkyrkan, Landshöfdinge-Ämbetets hus, Rådhuset, som är en wacker byggning, samt Gymnasii-huset. — År 1810 war antalet af Hushållen 169 och Folkmängden 1228, däraf 527 woro mankön och 701 qwinkön. — Inbyggarnes näringsfång beror förnämligast af den härwarande lärostaten och studerande ungdomen, Handel och handtwärk, samt något jordbruk. Handelen idkas med salt, sill, kryddwaror, kramwaror och andra waror, som hämtas från Sjöstäderne, samt med oxar, som upköpas i orten häromkring och afsättas i Stockholm. År 1805 funnos här 9 Handelsmän samt 75 Mästare

uti 26 Handtwärk. Af Fabriksanstalter finnes et Bomulls-spinneri. Stadens nuwarande numer bland Rikets Städer är 30. Marknad hålles här den 16 Febr. och 6 October. År 1810 underhöllos i Staden 38 hästar, 10 oxar, 153 kor, 12 ungnöt, 16 får. — Staden utgör jämte Wexiö Sokn et Regalt Pastorat. Jordarten i detta Pastorat är olika. Ungefär twåtredjedelar består af Botnjord blandad mer och mindre med lera och fin sand; det öfriga af gröfre och finare sand. Den äldre odlade åkerjorden har yta af swartmylla, merendels god och bördig. I sednare åren äro många och betydliga odlingar gjorde både til åker och artificiel äng. Skogstrakter finnes här nästan til alla hemman förswarligt tilräckelige, men de som befinnas i almogens hand, hawa genom swedjande i längre tider bliwit mycket medtagne, så at Staden i synnerhet lider wärkelig brist på skogsförnödenheter, hwilka därföre upstigit til högt pris. Årliga utsädet på den upodlade jorden räknas til 806 tunnor, däraf 230 belöper sig på Staden. År 1810 war Folkmängden i Pastoratet 2296.

Wexiö Sokn omgiwer Staden på alla sidor. Hon består af 30.3 Mantal. Utsädet är 576 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1068. Soknen förrättar sin Gudstjänst i Wexiö Stads Domkyrka. Wälbygda herregårdar och lägenheter finnas här, men alla af trä. De betydligaste Gårdarne äro Kronoberg, Wexiö-Östragård, Uwaby, Tolestad och Kampen. — Det fordna Slottet, Kronoberg, som numera utgör en Ruin, har troligen warit et af de vackraste i Swerige, och förskönar ej i ringa mån belägenheten af Kronobergs Kongsgård, som i synnerhet åt sjösidan har en förträffeligt wacker utsigt.