Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/954

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WÄR
WÄR 943

med mankönet. Detta fältslag har för uråldriga tider tilhållits på Bråwalla Hed, hwilken sträcker sig genom Soknarne Skatelöf, Torsås, Wislanda, Blädinge, Aringsås, Lekaryd och Qwänneberga.

Wärhulta, en Sätesgård i Södermanland.

Wäring, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, innefattar 2 Soknar: Wäring, Moderförsamling, och Låcketorp, Annex, samt består af 40.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1298. År 1750 war den 1007. — Wäring Sokn består af 24 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är stark och bördig lera. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 20 à 30 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 690. Kyrkan, hwilken är nybygd, wacker och rymlig, är belägen under 58 gr. 31 min. Polhöjd; 2.2 mil från Mariestad. De betydligaste Gårdarne heta Hagesta och Ulfängen. Kyrkoherde-bostället består af 1 Mantal, äger 15 tunnors utsäde, däraf en tredjedel är höstsäd och twåtredjedelar wårsäd, wäl anlagd trägård och humlegård, i Soknen äro följande Byalag: Stora Wäring, 10 Mantal, äger åker 409, äng med beteshagar 585, skog 760 tunnland: Lilla Wäring, 3 Mantal, har bördig åker, behöflig äng, skog om 836 tunnland. Bankälla, 3.5 Mantal, äger åker 292, äng 347 tunnland. Kål- humle- och hampland 3 tunnland, utmark 421. Summa 1063 tunnland.

Wärkö, en Frälsegård uti Lösen Sokn i Bleking, belägen å en ö, 0.2 mil från Fasta Landet, äger 25 tunnors utsäde i bördig åkerjord, höbärgning til 200 lass, ymnig skog af bok, björk och al, förswarlig mangårdsbyggning af trä, wacker trägård med många goda fruktträn.

Wärmdön, en Ö i Uplands Skärgård, hörande til Stockholms Län, håller i widd 2.4 qv. mil. Denna ö jämte en myckenhet större och smärre öar och holmar utgöra et Consistorielt Pastorat, hwilket håller i omkrets 12 mil, alla fjärdar och andra watn inbegripne, i widd 4.2 qv. mil, endast torrt land, samt består af 210 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Jordmånen består mer af sand än lera. Skog finnes hjelpeligt. Fisket är et godt näringsfång. Pastoratet innefattar 6 församlingar: Egenteliga Wärmdön, Moderförsamling, samt Djurö, Söderljusterö, Bo, Möja och Skurö, Kapellsförsamlingar. Egenteliga Wärmdön består af 2 huwuddelar, medelst et smalt ed från hwarannan skiljde, däraf den östra kallas Wärmdö-Landet, och den wästra Orminge- samt Farsta-Landet. Af de öfrige til Pastoratet hörande öar äro Ingarön, Fogellandet, Windön, Söderljusterön och Möja de största. År 1810 war Folkmängden 4213, däraf 2923 uti Moderförsamlingen och 1296 uti Kapellen. Moderkyrkan är belägen under 59 gr. 21 min. Polhöjd; 2.4 mil från Stockholm.

WÄRMELAND, et Landskap i Regionen Swealand, är beläget mellan 58 gr. 53 min. och 61 gr. 3 min. Polhöjd; wäl förstående Fasta Landet; men när den därtil höriga Lurö Skärgård inberäknas, sträcker det sig i söder til 58 gr. 47 min. Polhöjd. Det omgiwes af Norge, Dalarne, Wästmanland, Nerike, Wänern och Dalsland. Dess läge är uti en halfkrets omkring Wänern. Det har skapnad af nästan en triangel. Det håller i längd från Norr til Söder, från Norrska gränsen til Södra Udden af Näset 24 mil, i största bredd, från Nerike til Norge 17 mil och i widd 154 qv. mil,