Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/978

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄS
WÄS 967

Biskop, 1 Gymnasium, hwarwid 7 Lectorer äro Lärare, samt en Trivialskola. Stiftets Domprost är Kyrkoherde i Staden. Här finnas ock 2 Apotek samt 1 Boktryckeri. Staden är i allmänhet wälbygd. Af Byggningar märkas: Domkyrkan, hwilken är en af de ansenligaste och kostbaraste i Riket. Hon håller i längd 51 och i bredd 20 famnar, samt har et högt, sällsynt bygt, spetsigt Torn, försedt med urwärk och 4 klockor, däraf den största wäger 30 skeppund.[Dj 1] Slottet, hwarest Landshöfdingeämbetet har sit Säte, Hospitalskyrkan, Rådhuset, Gymnasium, Consistorium, Biskops- och Domprost-Husen, hwilka jämte 12 andre hus äro byggde af tegelsten. Gymnasiibiblioteket har et tämeligen ansenligt bokförråd, hwaribland finnas många kostbara manuscript. Här finnes ock 1 Barnhus, 1 Lazaret och 1 Metallwåg. — Inbyggarnes Näringsfång består förnämligast uti handel, sjöfart och handtwärk. Sjöfarten idkas nästan endast på Stockholm med waror som hitlända från åwanföre belägna Koppar- och Järnbärgslager. Årligen utföras härifrån til Stockholm omkring 30,000 skeppund stångjärn, järnplåtar och andra smiden, 8 til 10,000 dito tackjärn, 2 à 3000 dito koppar, 12 à 1400 dito mässing och mässingstrå, utom rödfärg, vitriol och andra waror. Här finnas omkring 40 Handelsmän, af hwilka 7 à 8 äro Faktorer eller Commissionärer för de up i Landet belägna Järnwärk. Staden äger rättighet at hålla 24 fartyg eller jakter, dragande hwardera från 300 til 500 läster. Antalet af wärkstäder är wid pass 130 uti 40 särskildta handtwärk. Här finnes ock 2 stora mälterier. Stadens läge för öpna sjöwiken är bewqämt til sjöfart, men

hamnen wid infallande sjöstorm nog swår. Staden furnerar 26 Båtsmän med sin fördubbling. Han är ganska gammal. Dess namn är sammandraget af Wästra Aros, som han tilförene kallades, til åtskilnad från Upsala, som hetat Östra Aros. Dess nuwarande Numer bland Rikets Städer är 22. Ansenlig marknad hålles här den 21 September, påstår i 10 dygn, hwarförutan smärre marknad hålles den 9 Januari, enligt Almanackan, samt dessutom enligt Tunelds Geografie den 25 Julii. — Stadens ägor i åker, äng och hagar utgöra 963 tunnland. Åkerjorden innehåller 680 tunnland. År 1810 underhöllos i Staden 150 hästar, 22 oxar, 360 kor, 67 ungnöt, 79 får. — Staden utgör jämte Sankt Ilian Sokn et Regalt Pastorat, som år 1810 hade 3192 människjor. Dingtuna Sokn jämte Lundby Annex är Biskopens Præbende-Pastorat. Badelunda, Skerike och Hubbe Soknar äro Præbende-Pastorat åt Lectorer wid Gymnasium.

WÄSTERÅS LÄN. Detta innefattar Östra Delen af Wästmanland, samt et Distrikt af Upland som kallas Fjärdhundra. Det omgiwes af Dalarne, Gästrikland, Upsala Län, Mälaren, genom hwilken det skiljes från Södermanland, samt Örebro Län. Det är beläget mellan 59 grad. 16 min. samt 60 grad. 16 min. Polhöjd. Det håller i längd 12 mil, i medelbredd 7 och i widd 63 gvadr. mil, däraf watn uptaga 3 och det torra landet 60 qvadr. mil. Den största strömen som flyter genom Landet är Kolbäcksån; densamma är den betydligaste grenen af Mälarens wattudrag; de ansenligaste strömar för öfrigt äro Arbogaån, Hedströmen, Swartån och Sagån. Dalälwen stöter ock på några ställen til Länet. Den ansenligaste sjön är Mälaren, hwilkens största wikar

Djurbergs tillägg:
  1. Uti Domkyrkan äro begrafne Riksföreståndaren Swante Sture och Konung Erik 14. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1087]