Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/984

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WÄT
WÄT 973

pelig öweralt. Uti Skärgården är marken ojämn och bärgaktig, med ringa eller på sina ställen ingen åker, dock hjelpelig äng och nödig wedbrand. Utsädet i Soknen är 140 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1334. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. I Soknen ligga Sätesgården Helgerum, och Masugnen Tovehult.

Wäte, en Sokn på Gottland i Södra Fögderiet, är Annex til Hejde Pastorat, samt består af 15.8 Mantal. Dalarne i denna Sokn äro mera sanka eller sänkte och wåtländte än i Heide Sokn, hwaraf Soknen synes fått sitt namn. Emedan grunden eller botnen består af kalkbärg och hällar, hwilka på många ställen upstiga i dagen och beswära åkrarne, så är den rådande jordmånen här kalklera, blandad dels med swartmylla, dels med kalkflisor och sand. År 1810 war Folkmängden 433. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Wätle, et Härad i Wästergötland och Wänersborgs Län, innefattar 5 Soknar: Lundby, Skallsjö, Lerum, Bergum och Angered, som utgöra et Pastorat samt består af 164 Mantal. År 1805 war Folkmängden 4795.

Wätte, et Härad i Bohusland, innefattar 1 Stad: Strömstad, samt 5 Soknar: Skee, Tjärnö, Näsinge, Hogdal, Lommeland. År 1805 war Folkmängden 5757.

Wättelösa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinne Härad, är Annex til Göteneds Pastorat, samt består af 17 Mantal. Marken i Wättelösa By, som består af 9 Mantal är mycket jämn och lera den rådande jordmånen. Denna By har hjelpeligt af skog. De öfrige hemmanen i Soknen, hwilka mellan backar och dälder ligga mycket spridde, hawa hwar i sit läge, tämeligen jämn mark

af lera, såsom rådande jordmånen, och äga hjelpeligt löfskog, men lida däremot brist på barrskog. Utsädet är, med inberäknade foderwäxter, 320 tunnor. År 1810 war Folkmängden 614. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Lilla Bjurum, Bölaholm och Stora Gullhammar.

Wättången, en Sätesgård i Dalsland.

Wätö, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Bro skeppslag, är belägen dels på fasta Landet, dels utgöres utaf egenteliga Ön Wätö, större delen af en ansenlig Ö kallad Björkön, samt andra smärre öar och holmar, håller i widd 0.95 qv. mil, samt består af 58.3 Mantal. Marken är ojämn och mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är sandaktig och swartmylla. Skog finnes någorlunda hjelpeligt. Utsädet är: tunnor wete 4, råg 250, korn 200, hafra 20, blandsäd 25, ärter 40, potäter 70. År 1810 war Folkmängden 1256. Kyrkan är belägen under 59 gr. 49 min. Polhöjd; 6.6 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården heter Lidön.

Wäwersunda, en Sokn i Östergötland och Dals Härad, är Annex til Rogslösa Pastorat, samt består af 10.4 förmedlade eller 17 oförmedlade Mantal. Om markens beskaffenhet och den rådande jordmånen gäller huwudsakeligen hwad som förut är anfördt wid Rogslösa. En betydlig del af denna Sokns hemman hawa ägor liggande inom Kronoparken Åmbergs hägnad, hwadan ock dessa hemman genom Kongliga Resolutioner bliwit hugnade med tilerkänd rättighet, at utan afgift erhålla et wisst inskränkt antal lass wed, samt fritt bete för et bestämdt antal boskap i Åmbergs Kronopark. Detta oaktadt är dock denna