Sida:Drottning Kristina 1.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

200

Radziejowsky måtte åter tagas till nåder. Men på samma gång lät Kock under sin resa genom Polen hemligt utsprida en hop mot konungen upproriska kungörelser samt tillika flere bref från Radziejowsky, hvari denne sökte uppvigla adeln till resning. Man berättade, huru en person, hvilken ämnat för konungen visa det åt sig öfverlemnade brefvet, blifvit af Kock mutad att derifrån afstå. Johan Kasimir, med någon spaning om dessa stämplingar, lyckades att i handom bekomma ett bland brefven, öppnade det och fann så väl kungörelsen som Radziejowskys skrifvelse. Saken var tydlig och bevisad.

Johan Kasimir uppförde sig vid detta tillfälle med köld och undfallenhet. Han låtsade taga för afgjordt, att drottning Kristina vore alldeles okunnig om ofvannämnde hemliga stämplingar, så väl de af Radziejowsky, som de af Kock. Ehuru denne sednare brutit mot folkrätten, blef han dock, som det hette, af aktning för Kristina, behandlad som ett främmande rikes undersåtare och sändebud, och fick derföre oantastad återresa till Sverge. Men på samma gång skref Johan Kasimir till Kristina ett bref af följande innehåll. Det tillhör ädla och stora själar att gerna tro andra om godt. Det är visserligen med beräkning på denna eder egenskap, som den för flere brott sakfällde Radziejowsky har med sin vanliga list och falskhet sökt föra eder bakom ljuset och vinna edert beskydd. Jag hoppas dock, att eder egen skarpsinnighet snart nog skall af sig sjelf upptäcka hans verkliga egenskaper. Som upplysande bidrag dertill skickar jag härmedelst en afskrift af hans bref till Chmielnicki. Ni skall deraf finna, huru han gjort allt för att genom de gröfsta osanningar fläcka edert anseende. Han vill nämligen inbilla verlden, att på samma gång, som vi båda lefva i godt förstånd och broderlig vänskap med hvarandra; att på samma gång, som våra sändebud underhandla om stilleståndets förvandlande till evig fred; han vill, säger jag, inbilla verlden, att ni midt under dessa vänskapliga förhållanden frivilligt och i hemlighet har åt upprorsmakaren Chmielnicki föreslagit att mot oss