Sida:Drottning Kristina 1.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201

förena edra vapen med hans. Ett sådant bedrägeri, en så svart trolöshet, en inför Gud och menniskor så förhatlig gerning har han med sin vanliga djerfhet och otacksamhet diktat på eder person. Jag behöfver visserligen blott helt enkelt lemna eder kännedom af dessa förhållanden; och ni skall utan min uppmaning rättfärdiga eder sjelf och låta all verlden se, att det icke är i edert hof, man får ostraffadt begå så afskyvärda nedrigheter. - Deremot anhåller jag om allvarsam räfst med edert sändebud Kock. Hans uppförande har varit sådant, att endast aktning och vänskap för eder kunnat hindra mig från att ställa honom till redogörelse, medan han ännu befann sig inom mitt rikes gränsar. Han anlände som edert offentliga och fredliga sändebud; men tillät sig att i hemlighet utsprida en af Radziejowsky från trycket utgifven skrift, hvilken innehåller de svåraste smädelser mot mig och mina förnämsta ämbetsmän; derjemnte bref från Radziejowsky, med uppmaningar till uppror. Detta var af Radziejowsky ett majestätsbrott, ett det svartaste förräderi, som en undersåtare kan företaga. Edert sändebud har till dess utförande lånat sitt biträde. Utan tvifvel har han egt kunskap om Radziejowskys hela företag; ty han utdelade brefven endast i smyg, samt uppmanade att efter läsningen bränna dem, hvarjemnte han sökte ordna en hemlig brefvexling mellan Radziejowsky och några dennes vänner. Det är derföre sannolikt, att han för detta ändamål låtit muta sig, hvilket var så mycket ovärdigare, som han hade den äran att vara edert sändebud. Jag är öfvertygad, att ni gör allt för att upptäcka sanningen, och att, om Kock befinnes skyldig, han blifver belaggd med ett straff, svarande till hans förbrytelse mot både mig och eder.

Johan Kasimirs uppförande var tydligen beräknadt derpå, att just genom visadt ädelmod och förtroende sätta Kristina i en så mycket ofördelaktigare dager. Detta inträffade ock. Hennes förhållande blef öfverallt ogilladt, ja bittert tadladt; och dessa ofördelaktiga omdömen ökades än mer genom hennes sednare behandling af målet.