Sida:Drottning Kristina 2.djvu/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

236

lånade sina galerer till resan, hvilken sjöledes företogs från Civita Vecchia till Marseile och aflopp lyckligt. Sjöröfvare visade sig väl på afstånd, men vågade ej angripa de bevärade fartygen. Från Marseille togs vägen öfver Avignon, Lyon och Dijon till Paris. Öfver allt blef Kristina mottagen med nästan större högtidligheter än konungen sjelf; och verser och tal mötte, prisade, smickrade och uttröttade henne nästan hvarenda dag. Af de många talen anteckna vi blott ett, nämligen det kortaste. En prest mottog henne näml. med följande helsning: fecit te Suecia Christinam, Roma Christianam; faciat te Gallia Christianissimam; d. v. s. i Sverge blef du Kristina, i Rom Kristen; måtte du i Frankrike blifva Allrakristligast; en ordlek, som innehar den önskan, att Kristina skulle blifva gemål åt Frankrikes konung, hvilken bar titteln: Den Allrakristligaste.

Intåget i Paris var lysande, ehuru konungen icke för tillfället derstädes vistades. Det skedde om aftonen den 28 Augusti och i närvaro af omkring 200,000 personer, oberäknadt de nyfikna skaror, som fyllde fönster och tak. När hufvudstadens öfverståthållare, den ryktbare De l’Hopital, började med ett grannt tal mottaga Kristina, blef han hvarje ögonblick afbruten af den skuffande och trängande mängden. Han afbröt sig derföre slutligen sjelf, sägande: jag skulle egentligen på stadens och dess innevånares vägnar uttala deras vördnad och deras glädje. Men eders majestät ser, att de sjelfva infunnit sig så talrikt och tillkännagifva nämnde sina känslor så eftertryckligt, att min åtgerd är både öfverflödig och omöjlig, och torde derföre med eders majestäts samtycke kunna till bättre lägenhet uppskjutas. Kristina fördes derpå till Louvren och till konungens egna rum, hvilka voro för henne anordnade. I Paris dröjde hon endast några få dagar, och reste derpå till Compiegne, hvarest konungen vistades. Hon blef emottagen med större artighet, än man af detta stolta hof kunnat förmoda. Konungen, hans bror och kardinal Mazarin mötte vid Chantilly, enkedrottningen vid Fayet, hvarifrån de beledsagade sin gäst till Compiegne.