Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

förmörkelser. Såsom Anno 1610. til 9. Puncter stoor. 1612. til halffnijonde puncter. 1621. til halffelloffte puncter: Wij haffue seedt offta i desse näst föregående Ååhren/ nyie Stiernor: Wij haffue nu seedt thenne Cometen/ som oss rijset wijsar: Wij haffue seedt/ månge Bijsolar och Månar til lijka: Wij haffue seedt brinnande Drakar/ och andre sälsamme Eeldz tekn i lufftene: Här nedre på Jorden äre och så mnge wijdhunder skeede/ och spökachtighe födelser framkomne: Och Fiskarna i Siön haffua hafft synnerlige Caracteres och bookstäffuer på sigh. Såsom then Fiskelöyan här i Sommars/ fången war widh Söderström/ then 20. Julij/ hwilken hadhe på the ene sidan itt M fyre IIII. och omwändt ifrå hoffuudet itt V. och I: På then andre sijdhan (ifrå stierten och så tilräcknande) thesse tekn: IV IIII. såsom Jagh effter sielffue Fisken theh uthkastat haffuar: Hwilke Caracteres eller dre Litera Numerales, som någhot wist taal innehålla.

Sådane tekn äre wäl Naturlighe/ som aff Naturen någhon orsaak och tilskyndan haffua kunna/ icke dess mindre haffua the någhon synnerligh betydning i werdzlighe merkelighe saker.

Til thet andra/ skee och aldeles Öffuernaturlighe tekn/ Phantasmata, eller Spökelser/ så i lufften/ som nedre på Jorde3nne och i haffuet/ til them man inge orskaer see eller finna kan/ uthan at Gudh them i en förborgat måtte skee later/ anten igenokm sigh sielff/ eller igenom Englarnas wärckande. Senitenim Plato, quod honi Genij imagenes ideasque rerum futurarum hanstas á