Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

skal, brukar Gudh margahanda sätte til at locka och förmana henne til bättring. Han uthsänder trogna och alffuarsamme Lärare/ han låter hela Naturen/ Himmel och Jord/ Predika för oss/ igenom selsamme tekn och wijdhunder/ aff hwilke en part Naturlighe och Materialiske äre/ en part Öffuernaturlighe/ Omaterialiske och Phantastiske.

Nathurlighe äre the/ som ändoch at the igenom nathurlighe orsaker förorsakadhe och upwäcke warda (synnerliga/ effter en hemligh Gudz ordning/ emoot then tijdh synden i werlden mäst tagher öffuerhanden:) doch likwäl igenom sijn selsamheet/ och i thet the sällan skee/ werldena myckit ondt bebådha/ Såsom the öffuerste Planeters store Möthen/ Solennes store Förmörkelser/ Cometer/ och andre sälsamme Eeldz meteora i lufften: På Jorden ibland wäxande ting/ ibland folck och fää/ underlige och spökachtige födelser/ som sijn sådh och affkomst olijke äre/ eller ellies någhot nytt hooss sigh haffua/ som icke är theres egit: I wattnet och lijka så/ ibland fiskar och annor Sjödiwr. Hwilket alt wij i thenne tijdh noghsamt seedt haffue/ om wij thet ellies haffue welat achta/ Men (ty wärre) säkerheeten är förstoor. När och Gudh sijn tekn see later/ slår man them (hälst här i wåre Land) platt under/ och wil them icke uppenbara. Konungars och Furstars rådh och hemlighet (sägehr Tobias) skal man förtija/ men Gudz wärck skal man härligha prijsa och uppenbara. Wij äre nu under thet stora Eeldz Triplicitetet/ som anno 1603. ingick/ och the störste werldennes förändringar/ sampt werldennes ände under sigh haffuwer: Hoo är then som thetta wil achtas Wij haffue seedt/ och än nu see store Solennes