Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

at the thet dragha til sigh och andras ifrå sigh/ til at wthdriffua thet heta wädret/ och indragha igen thet kalla/ liffuet til wedherquickelse/ warda aff thet förgiffna wädret förgiffne/ och förorsakar sigh ther aff margahanda siukdomar/ bådhe ibland folck och fää/ såsom Pestilentzie/ brännesoth/ brystsoth/ eler någon Land al på en tijdh/ Såsom then Brystsiukan/ Anno 1580.

Venenum Metallorum.At och uthi Metallerne/ och i theras gruffuor sådana görgifftighe Exhaltiones äre/ weta alle Bärgswärckare ther om witna. Ty när någhot hol i gruffuon sigh öpnar/ ther sådana Vapores haffua warit inslutne/ tagha sigh icke Bärgsmännerne i tijdh til wara/ och fly för then dampen eller röken/ så är thet uthe medh them. Och när en sådan damp upstijgher/ kunna the thet märckia affliws eller Eeld/ i thet at han begynner lijka som skälffua och sintillera. Lijka så och Stiernona på himmelen. Thet weta och alle Chimici och Guldsmedher ganska wäl/ när thesse någhot förgyller skola/ elelr hijne theres Metaller brenna/ at hwar the sigh icke nogha achta/ är thet them Lijffzfarlighit/ eller the eliest få någhon ohälso ther aff/ och förderffua sina öghon. Thet weta och Pottomakare/ när the glasera någhot. Item Steenhuggare/ bekänna thet/ at somblighe Landz steenar/ äre fulle medh suaffuel/ och i thet Land kan fällan en Steenhuggare länge leffua. Så är nu thetta Cometernes första wärckande/ at the förorsaka Pästilentzie och siukdomar.

II.Til thet andra/ mädhan thenne Massa/ och Blåss håller på brinna/ driffuer han och een röök ifrå sigh/ som begynner motu suo röhra wädhret/ och ther igenom