Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

förorsakas stoor blåst och stormwädder/ ther til och thenne röök samt the affskilde fuchtige vapores materie giffua/ och sigh til wäderblåst förandra/ oss hwilket sedhan (ex Consequensi) fölia månge stoore watuglodher/ i the Land som liggia emoot wädret/ och mykit Skepabrot. Om och thenne Barbat (såsom en part mena) i Krefsueten först haffuer begynt at brinna/ så hielper thet i synnerheet mykit til Watuflodher.

III.'Til thet Tridie/ mädhan thenne Meteoriske Eelden håller på brinna/ och han hwar dagh medh hela himmelens omlpå bliffuer ryckt omkring Jorden och wädret/ församlar och dragher han til sigh aff wädret/ ex Regione Aeris Media, the naturlighe fuchtigheter/ som tijt upstegne äre och skulle tiena til regn och dagg/ och förtärer them/ och upständer wädret medh heta. Ther aff fölier tå stoor torcko och heta so, sådhen och allahanda wäxter skadelighe är. Ty måste/ ex consequenti, ther aff fölia/ oäjran/ hunger och dyr tijdh.

Thenne Effect/ warder oss yterligare (tywärr) ther medh bekräfftat/ At först en Solennes förmörckelse skeer på tilkommande Åhr i Leyonet/ Trigono Conjunctuinus Magnæ Igneo (i hwilket tekn och så thenne Comet först syntes) ther om then Christelige Läsaren må besee mit Prognosticon i thet Capitlet om Förmörkelser. Sedhan och mädhan Saturnus på tilkommande åhr en tijdh wandrar i Watumannen Signo Fixo/ och the effterföliande åhren al igenom/ wil han sist sampt medh thenne Cometen förorsaka oähran/ hunger och dyyr tijdh/ ther om Jagh i mijn stoora Prognostico widhlyfftighare skriffuit/ och thet medh Exempel bewijst haffuer. Ty rådher Jagh/ at hwar Christen Man i medhel tijdh wäl försörier sitt huus/ och effterfölier then Egyptiske Huushållaren/ then trogna Joseph.

C ij Til