Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Saturnus behåller och här medh Mercurio

Regementer öffuer thenne Figur. Och i bägge Figurerne skeer theres Möthe i thet siwnde hwsser/ domo Controversiarum et Coniungij/ ac (secundum quosdam) Mortis et Extremis finis. I then Alphonsiske Figuren är locus Coniumctrionis på 4. gr. 47. min. när sielffue Nedergången.

Ty skal man under thenne Triplicitet/ emoot then sidzsta werldennes tijdh/ så höra aff sälsamme och kätterske frijerij och Echtenskaper/ som lijka som laghligha förswaradhe och dispenseradhe warda: Item/ skal och skee stoort kijff och trättor/ sampt otroohet i Echtenskapet/ all kärleek skal förkoldna/ och twert emoot/ all ondsko/ twdregt/ kijff och trättor skola förmeras/ så at ingen skal kunna säkert troo then andre/ Nedfall och frminskning skal skee på alla godhe ting/ landzflychtighet/ älendighet/ rådhlöso/ förtwijflan/ sorgh och bedröffuelse/ skola allestädhes öffuerflödha/ så at mången skal sigh önksa dödhen/ Men dödhen skal fly ifrå honom.

Directiones haffua sigh så: Directio Horoscopi ör kommen ad Caput Meduse/ Anno 1606. hwadh tå skedt är wete wij. ☍♂ kommer til Horoscopum efft4er 10. åhr/ thet är Anno. 1613. på hwilket ähr mykit buller/ krijgh och örligh/ landz och Städhers förödninghar/ warda sigh latande höra/ hälst i Wedurens Land och Lähne. Och Anno. 1623. skeer ☌♄♃ Magna in ♌︎. ☍♄ kommer ad Horoscopum effter 15. åhr/ thet är Anno 1618. widh thenne tijdh werckar thenne Comunction til thet häfftigest/ och får man höra aff stoor älendighet nödh och bedröffuelse/ stoor krijgh och blodz utgiutelse aff höghe personer för Echtenskaps handel/ och underlighe förandringar i Leiones land. ☍☿ ad Horosc. infaller effter 30. åhr/ ther är/ Anno 1633. Thenne Wäderhane warder mykin orolighet upwäckiandes/ hoos the unge heethiernande Tuillingar.

□ Comunctionis ad Medium Coeli skeer effter 34. åhr/ och 3. Månader/ ther är/ Anno. 1638. Then samme förorsakar stoor Regementz förandringar under Stenbocken. Anno 1643. skeer och så en ☌♄♃ Magna i ♈︎. then samme later höra stoore förandringar aff sigh.

□♂ kommer til Horoscop. effter 59. åhr/ 3. Månader/ thet är Anno 1663. Och hender tå wist någhot underlighit aff Martis heeta Natur.

Om ey tå werlden sigh omhwälffuer/
All creatur aff fruchtan skälffuer.