Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

En hemligh förespäning igenom en Mantisk dröm är migh ganska sälsamt förekommen Anno 1594. Nemligha/ at migh tyckte thet iagh skulle i Scholestugun för ungdomen läsa Fabulas Aesopi/ tå kom migh en Apologus före/ som hadhe en Titel medh thesse bokstäffuer ILLIX ther öffuer iagh mykit migh bekymradhe huru iagh thet förstå skulle. Tå sadhe migh en aff mine Läriungar benemd Matthias Torpaens/ ther han thet hadhe tilförenne i Wiborg hördt uthtydas/ at thet skulle betydha LVX. Jagh sadhe/ huru kan thet skee? Han sadhe/ L/ thet är/ 50. skal man dela aff medh 4. tå får man wäl see. Strax iagh waknadhe up så förundradhe iagh migh öffuer drömen/ och försöchte thet/ Nemligha så/ at när man delar 50. aff medh 5. blifwa ther 2. öffuer/ them man icke dela kan/ them lägger man til the 3. I uthi förbenämde ord ILLIX. så bliffuer ther aff 5. ther man skriffuer medh V/ och sätter emellan L och X/ och ther är LVX. The 12. som komma i Quotienie äre migh sielff wordne Fatalis numerus. Så faller så thetta talet ILLIX. på 63. hwilket alt medh näst föregångande Direction öffuer eens kommer.

I Synnerhet skee och andre onde aspecter i tilkommande åhr 1608.

Jerem. 14. V. 6. Et erit in die illa som erit LVX. Jagh haffuer sannerligha thetta åhret myckt misstänkt/ och sägher thet/ at om thessa werldzens bygning så lenge warar/ går tå wist thesie Eeldz Triplicitetz wärckan til thet häfftighest ann. En Liungeld later sigh see ifrå öster inn til wester/ himmelens kraffter bäffua/ Elementerne försmälrra/ alle leffuandes creatur förskräckias/ diwren skrija/ iorden rister sigh/ wädret donar och brusar/ Solen och Liwset förgås. Och så mykit om thenne Triplicitet i gemeen.

Först trädha the onde och omilde Herrer Saturnus och Mars til hwar annan och lwra theras hoffund samman om itt ondt rådhslagh then 3. Maij/ widh klockan 2. 29. min. effter middaghen. På samma tijdh upgår 28. gr. 16. min. ♍︎. Then 27. 30. ♊︎/ är mit på himmelen. Theres Convent och Möthe skeer uthi then 59. min. aff Watumannen/ under Stenbockens stiernotte himmel eller Asterismo/ Saturni eget tekn/ och uthi thet 4. hwset/ som begraffningar/ arff/ och fasta ägor tilkommer. ♀/ ♃/ ☽︎ äre i ther 8. i ♈︎ och ♉︎. ☉ och ☿/ medh then blodtörstighe Stiernan Algol/ äre i thet 9. uthi ♉︎.