Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then Stormächtighe Höghborne Furste och Herre/ H. CARL then Nioende/ Sweriges/ Göthes/ Wendis/ Finners/ Carelers/ Lappers j norlanden/ the Caianers och Eesters j Lifland etc. Konung. Min allernådigeste Konung och Herre etc.

Önsker iagh Nådhe och Fridh aff Gudh Fadher gneom Midlaren Jesum Christum j them helga Anda/ sampt all bådhe timeligh och ewigh Wälfärd/ medh mine ödhmiuke och underdånige troplichtige tienst altijdh.

Aller nådigheste Konung och Herre/ then Alzmächtigeste altings Skaparen/ och uppehållaren/ som ingen ting hatar aff alt that han haffuer giordt/ och synnerliga äkskar Siälarna/ thet är menniskiorna/ later icke ringa sijn barmhertigheet och långmodigheet skijna emoot them/ therutinnan/ at han icke strax efter brotet later fölia straffet/ uthan lenge seer igenokm finger medh them/ til thess han tå seer/ at platt ingen bättring fölia will: Ty skencker han them tå in sijn grymma wredhes Kalck/ och the ogudhachtiga måste så uthdricka/ att the och uthsupa dräggiarna/ och Herren medh straffet leer åth theras ofärd. Hwarföre och förra än then arma Menniskian/ så wijdt uthkomma