Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1833.]97
hästdrift. — bolas.

att drifva dessa djur öfver slätterna. Ty om en puma eller endast en räf nattetid kommer i närheten, kan ingenting hindra hästarne från att sprida sig åt alla håll och ett oväder har samma verkan. För en kort tid sedan lemnade en officer Buenos Aires med femhundra hästar, och när han kom fram till hären hade han ej fullt tjugo qvar.

Snart efteråt märkte vi af dammoln att en trupp ryttare kom emot oss; och redan på långt håll igenkände mina följeslagare dem vara indianer på deras långa hår, som fladdrade bakom deras rygg. Indianerna hafva vanligtvis ett band knutet kring hufvudet, men för öfrigt ingen hufvudbonad; och då deras svarta hår fladdrar omkring deras svartmuskiga ansigten, stegrar detta i hög grad vildheten i hela deras utseende. De visade sig tillhöra Bernantios vänskapligt sinnade stam och foro till en salina efter salt. Indianerna äta mycket salt och deras barn suga det som socker. Denna vana är mycket olik de spanska gauchos, hvilka knappast förtära något salt, fastän de föra samma lefnadssätt. Enligt Mungo Park hafva de folkslag, hvilka lefva af växtföda, ett oöfvervinneligt begär efter salt. Indianerna gåfvo oss vänliga nickningar, när de foro förbi i fullt galopp, jagande framför sig en skock hästar och följda af en skara magra hundar.

Den 12 och 13 september. — Jag stannade vid denna posta i två dagar, för att invänta en trupp soldater, hvilka enligt hvad general Rosas haft godheten underrätta mig, snart skulle tåga till Buenos Aires, hvarvid han rådde mig att icke försumma tillfället att få färdas under deras beskydd. På morgonen red jag till några närliggande kullar, för att taga en öfverblick af trakten och undersöka dess geologiska beskaffenhet. Efter middagen delade soldaterna sig i två partier, för att försöka sin skicklighet i att kasta med bolas. Två spjut nedstuckos i jorden femtio alnar från hvarandra, men de träffades och insnärjdes endast hvart fjerde eller femte kast. Kulorna kunna kastas sjuttiofem till nittio alnar, men med föga träffsäkerhet. Detta är likväl icke tillämpligt på en ryttare; ty när hästens fart kommer till armens styrka, sägas de kunna slungas med god verkan på ett afstånd af hundratjugo alnar. Såsom ett bevis på deras kraft kan jag nämna, att när spanjorerna hade mördat några af sina egna landsmän och alla engelsmän på Falklands-öarne, flydde en ung vänskapligt sinnad spanjor undan för en stor, högväxt man vid namn Luciano, hvilken satte efter honom i fullt galopp och ropade åt honom att stanna, emedan han ville tala med honom. Just som spanjoren höll på att nå båten, kastade Luciano kulorna, hvilka träffade flyktingen på benen

Darwin, En naturforskares resa omkring jorden.7