Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
192[kap. x.
eldslandet.

obehagligt att höra ständigt upprepas ”Håll god utkik åt lä”. Den 13:e rasade stormen med hela sin våldsamhet. Vår synkrets var trångt begränsad af de moln och det stänk som flögo för vinden. Hafvet hade ett olycksbådande utseende, likt en ödslig, vågig slätt med snödrifvor här och der, och under det att skeppet arbetade tungt, sväfvade albatrossen med utspända vingar rätt upp mot vinden. Middagstiden bröt sig en störtsjö öfver oss och fylde en af hvalbåtarne, så att vi genast måste hugga bort den. Den stackars Beagle darrade för stöten och ville under några minuter icke lyda rodret; men snart reste hon sig, lik en god sjöbåt, som hon var och höll upp mot vinden. Hade en ny sjö följt på den första, skulle vårt öde snart hafva varit afgjordt och för alltid. Vi hade nu i tjugufyra dagars tid förgäfves försökt komma vesterut. Folket var utmattadt af arbete oeh de hade på många dygn icke haft en torr tråd att taga på sig. Kapten Fitz Roy öfvergaf derföre nu försöket att komma vesterut på yttre sidan, och om qvällen inlöpte vi bakom falska Cap Horn och fälde vårt ankare på fyrtiosju famnars vatten, så att det eldade kring spelet när kettingen hastigt lopp ut. Huru angenäm var icke denna lugna natt, sedan vi så länge hade varit en lekboll för de kämpande elementernas dån!

Den 15 januari 1833. — Beagle ankrade på Goeree-redden. Sedan kapten Fitz Roy beslutit att enligt deras önskan landsätta eldsländarne i Ponsonby-sundet, utrustades fyra båtar för att föra dem dit genom Beagle-kanalen. Denna kanal, som upptäcktes af kapten Fitz Roy under hans förra resa, är en högst märklig bildning såväl i detta, som i hvarje annat lands geografi. Den kan förliknas vid Lochness-dalen i Skottland med dess kedja af sjöar och fjordar. Den är omkring tjugu mil lång med en medelbredd af omkring en tredjedels mil, utan någon synnerlig förändring, och genom större delen af sin längd så fullkomligt rak, att utsigten, som på ömse sidor begränsas af en rad af berg, småningom blir otydlig genom det långa afståndet. Den genomskär södra delen af Eldslandet i en ost-vestlig riktning och vid midten sammanstöter den på södra sidan i rät vinkel med en oregelbunden kanal, hvilken blifvit kallad Ponsonby-sundet. Detta är stamhållet för Jemmy Buttons stam och slägt.

Den 19:e. — Tre hvalbåtar och skeppsslupen med en besättning af tjuguåtta man begåfvo sig ut under kapten Fitz Roys befäl. På eftermiddagen kommo vi in i kanalens östra mynning och funno kort derpå en liten trygg bugt, som låg dold af några omgifvande holmar, der vi slogo upp våra tält och gjorde upp vår eld. Ingenting kunde se trefligare ut än denna scen. Det