Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
318[kap. xvi.
norra chile och peru.

luftstrecket stundom hade uppstått hos honom; men att han ansåg, att större delen af det land, som nu icke kan odlas, utan är betäckt med ruiner efter forna indianbyar, blifvit bragt i detta tillstånd derigenom, att vattenledningarne, hvilka indianerna fordom bygde i en så förvånande skala, hade råkat i förfall eller blifvit skadade genom underjordiska rörelser. Jag får här omnämna, att peruanerna verkligen ledde sina vattningskanaler i underjordiska gångar genom fasta berg. Mr. Gill sade mig, att han haft i uppdrag att undersöka en dylik, och fann den vara låg, smal, krokig och icke öfver allt lika bred, men af ansenlig längd. Är det icke högst förvånande, att menniskor skulle hafva försökt sig på dylika arbeten, utan att begagna jern och krut? Mr. Gill omnämde äfven ett mycket intressant och, så vidt jag känner, i sitt slag alldeles ensamt fall, att en underjordisk rubbning hade förändrat en trakts vattningssystem. Då han reste från Casma till Huaraz icke långt från Lima, fann han en slätt, betäckt med ruiner och spår efter forntida odling, men nu alldeles ofruktbar. I närheten fans den torra bädden af en ansenlig ström, från hvilken vattenledningarne förut hemtat sitt vatten. Det fans intet i rännilens utseende, som antydde att strömmen icke hade flutit der några få år förut. På somliga ställen voro sand och grusbäddar utbredda, på andra hade den fasta klippan blifvit urhålkad till en bred kanal, hvilken på ett ställe var omkring 60 alnar i bredd och 12 fot djup. Det är tydligt, att en person, som går uppför en flodbädd, alltjemt stiger upp för en större eller mindre sluttning. Mr. Gill blef derföre mycket förvånad, att plötsligen finna sig gå utför en sluttning, när han vandrade uppför bädden af denna forntida ström. Han ansåg att denna sluttning hade ett lodrätt fall af omkring 40—50 fot. Vi hafva här ett otvetydigt bevis på, att en ås blifvit upplyftad tvärsöfver en gammal strömbädd. Från det ögonblick flodbädden sålunda upphvälfdes, måste vattnet nödvändigt hafva kastats tillbaka och en ny bädd bildats. Från samma ögonblick måste äfven den angränsande slätten hafva förlorat sin fruktbärande ström och förvandlats till en öken.

Den 27 juni. — Vi begåfvo oss af tidigt på morgonen och anlände vid middagstiden till Paypotes dalgång, der en liten vattenrännil finnes med litet växtlighet och äfven några få algarobaträd, ett slags mimosor. Emedan det var tillgång på bränsle, hade en smälthytta fordom här blifvit uppförd; men vi funno nu en ensam person, som hade vård om den och hvilkens hela sysselsättning bestod i att jaga guanacos. Om natten frös det skarpt, men då vi hade fullt upp med ved till vår eld, höllo vi oss varma.