Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/367

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]359
växtlighet på bergen.

dittills lyckliga förföljande af solen. Redan före frukosten var vårt fartyg inneslutet af en liten flotta med kanoter och när infödingarne fingo tillåtelse att komma om bord, så förmodar jag att de icke kunde hafva varit mindre än tvåhundrade. Det var allas tanke, att det skulle hafva varit svårt, att bland något annat folkslag hafva utvalt ett lika stort antal, som skulle gjort så litet besvär. Alla hade något att sälja; men snäckor voro den förnämsta handelsartikeln. Tahitierna förstå nu fullkomligt penningars värde och föredraga dem framför gamla kläder och andra artiklar. De olika myntslagen med engelska och spanska benämningar förbrylla dem likväl, och de tycktes aldrig anse de små silfvermynten riktigt säkra, förr än de hade blifvit vexlade till blanka riksdalrar. Några höfdingar hafva samlat ansenliga penningsummor. En höfding bjöd för icke längesedan 3,200 riksdaler för ett litet fartyg och ofta köpa de hvalbåtar och hästar till ett pris af 2—400 riksdaler stycket.

Efter frukosten gick jag i land och steg upp på närmaste brant till en höjd af mellan 2—3,000 fot. De yttre bergen äro jemna och kägelformiga, men branta, och de gamla vulkaniska bergarterna, af hvilka de blifvit bildade, äro genomskurna af många djupa dalgångar, som utstråla till kusten från de mellersta bergiga delarne af ön. Sedan vi öfvergått det smala och låga bälte som utgör det bebodda och bördiga landet, följde jag en jemn och brant ås mellan två djupa dalgångar. Växterna voro egendomliga och bestodo nästan uteslutande af små dvärgartade ormbunkar, som högre upp voro blandade med groft gräs. Det var icke olikt det, som växer på åtskilliga berg i Wales, och det var förvånande att se detta så tätt upp öfver den vid kusten varande trädgården med tropiska växter. På den högsta punkt, som jag uppnådde, visade sig åter träd. Af dessa trenne bälten af jemförelsevis yppig växtlighet, har det lägsta sin jemnhet att tacka för sin fuktighet och följaktligen äfven för sin fruktbarhet; ty då det endast obetydligt höjer sig öfver hafsytan, så bortrinner vattnet från det högre landet endast långsamt. Det mellanliggande bältet når icke såsom det öfversta upp i en fuktig och töcknig luft och förblifver derföre ofruktbart. Skogarne i det öfre bältet äro mycket vackra; trädartade ormbunkar ersätta här kokospalmen på kusten. Likväl får man icke antaga, att dessa skogar på något vis likna de brasilianska i praktfullhet. Man kan icke på en ö vänta att få se den stora mängd växtalster, som utmärka ett fastland.

Från den högsta punkt, som jag uppnådde, hade man en god utsigt af den aflägsna ön Eimeo, hvilken lyder under samma furste som Tahiti. Kring de höga och söndersplittrade spetsarne lågo