Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/370

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
362[kap. xviii.
tahiti och nya zeeland.

vi en omväg för att undvika det öfverhängande vattenfallet. Liksom förut följde vi små utskjutande klippkanter, hvarvid faran delvis doldes af den täta växtligheten. Då vi skulle gå från en af dessa kanter till en annan, mötte oss en lodrät klippvägg. En af tahitierna, en ståtlig, rask karl, stälde då en trädstam emot densamma, klättrade uppför denna och uppnådde derefter med tillhjelp af remnor spetsen. Han fästade repen vid en utskjutande pynt och släppte ned dem för att få upp vår hund och vår packning, hvarefter vi sjelfva klättrade upp. Under den kant, på hvilken trädstammen stäldes, måste branten hafva varit fem till sexhundra fot djup, och om afgrunden icke till en del hade varit dold af öfverhängande ormbunkar och liljor, skulle jag nog hafva svindlat och ingenting hafva förmått mig att försöka uppstigandet. Vi fortsatte vårt uppstigande stundom långs med knifhvassa åsar, med djupa dalar på ömse sidor om sig. I Cordilleran har jag sett berg i en vida större skala, men i fråga om branthet, ingenting som alls kunde jemföras med dessa. Om aftonen framkommo vi till en liten jemn fläck på stränderna af samma ström, hvilken vi hade fortsatt att följa och som nedstörtar i en rad vattenfall. Här stannade vi öfver natten. På ömse sidor om dalgången voro stora dungar af bergsbananen, fullsatta med mogen frukt. Många af dessa växter voro från tjugu till tjugufem fot höga och från tre till fyra fot i omkrets. Med tillhjelp af barkremsor i stället för rep, bambustammar i stället för pålar och bananens stora blad till tak, bygde tahitierna oss på några minuter ett förträffligt hus, och med vissnade blad tillredde de en god bädd.

Derefter skyndade de att upptända eld och tillaga vår aftonmåltid, hvarvid elden åstadkoms derigenom, att man gned ett trubbigt trästycke uti en urgröpning, som blifvit gjord i ett annat, liksom om man ville göra denna större, till dess det sålunda afrifna stoftet fattade eld. Hibiscus tiliaceus, ett särdeles hvitt och mycket lätt trädslag, begagnas endast för detta ändamål. Det är detsamma, som man använder till stänger för att bära bördor och till de flytande utliggarne på sidan af kanoterna. Eld åstadkoms på ett par sekunder; men såsom jag erfor, erfordras det den största ansträngning för en person, som icke förstår konsten; men till slut lyckades jag till min stora förnöjelse att få trästoftet att fatta eld. Gauchon på Pampas använder ett annat förfarande; ty han tager ett omkring aderton tum långt, spänstigt trästycke, hvars ena ända han trycker mot sitt bröst, medan den andra spetsade ändan instickes i ett hål i en träbit, hvarefter den krökta delen hastigt kringvrides lik en centrumborr. Sedan tahitierna uppgjort en liten eld af vedpinnar, lade de en hop stenar, stora som knytnäfvar, på