Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
30[kap. ii.
rio de janeiro.

jagade hvarandra af och an och flögo några få alnar förbi mig, hörde jag tydligt ett starkt knäppande ljud, likt det som uppkommer, när ett tandadt hjul går under en spärrhake. Ljudet fortfor med korta afbrott och kunde urskiljas på omkring 30 alnars afstånd. Jag är viss på att det ej var något misstag i iakttagelsen.

Jag blef mycket sviken i min förväntan på utseendet af skalbaggarne i allmänhet. Antalet af små och dunkelt färgade skalbaggar är ytterst stort[1]. De europeiska samlingarne kunna hittills endast uppvisa de större arterna från tropiska luftstreck. Tanken på omfånget af en framtida fullständig förteckning öfver dem är tillräcklig att störa en entomologs sinnesro. Rofskalbaggarne eller Carabiderna visa sig i ytterst litet antal inom vändkretsarne. Detta förhållande är så mycket anmärkningsvärdare, när man sammanställer det med antalet af köttätande däggdjur, hvilka äro så talrika inom de varma länderna. Jag öfverraskades af denna iakttagelse, så väl när jag kom till Brasilien, som när jag såg de många vackra och lifliga arterna Harpalidæ åter visa sig på La Plata-flodens mera tempererade slätter. Intaga de mycket talrika spindlarne och rofsteklarne rofskalbaggarnes plats? As-insekter och Brachelytra äro mycket ovanliga. Deremot förekomma i förvånande antal Rhynchophora och Chrysomelidæ, hvilka alla för sitt uppehälle bero af växtverlden. Jag menar dermed icke antalet af särskilta arter, utan af insektindivider; ty det är detta som utgör det mest utmärkande draget hos de olika ländernas insektfauna.

Rätvingarnes och Skinnbaggarnes ordningar äro synnerligen talrikt representerade äfvensom Steklarne, bien måhända undantagna. Då man första gången inkommer i en tropisk skog, förvånas man öfver myrornas arbeten. Vältrampade stigar förgrena sig i alla riktningar och man ser på dem en här af aldrig tröttnande skaffare, somliga på utgående, andra återvändande, lastade med stycken af gröna blad, ofta större än de sjelfva.

  1. Jag får omnämna såsom ett vanligt exempel på en dags skörd (den 23 juni) när jag ej särskilt sökte efter Coleopterer, att jag fångade 68 arter af den ordningen. Bland dessa fans det endast 2 Carabider, 4 Brachelytrer, 15 Rhynchophorer, och 14 Chrysomelider. Trettiosju arter spindlar, som jag hemförde, äro ett tillräckligt bevis på, att jag ej lemnade all uppmärksamhet åt Coleopterernas allmänt gynnade ordning.