Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/393

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]385
infödingarnes utdöende.

slagfält. Detta var af gagn för den slagna sidan, ty de flyende krigarne togo sin tillflygt till barackerna.

Infödingarne aftaga hastigt i antal. Under hela min ridt såg jag endast en stam till, med undantag af några gossar, som blifvit uppfostrade af engelsmän. Detta aftagande måste tvifvelsutan till en del bero på införandet af spritdrycker, på europeiska sjukdomar (äfven de mildare, såsom messlingen[1], visa sig mycket förödande) och på de vilda djurens tilltagande utrotning. En hel mängd barn sägas omkomma i den spädaste åldern genom följderna af deras kringströfvande lif; och i samma mån svårigheten att skaffa sig födan tilltager, måste äfven kringströfvandet tilltaga. Följaktligen hämmas, utan några märkliga dödsfall af svält, befolkningens tillväxt mycket hastigt, i jemförelse med hvad som är fallet i civiliserade länder, der en far icke förspiller sin afkommas lif, ehuru han skadar sig sjelf genom att öka sina ansträngningar för dess uppehälle.

Utom dessa tydliga orsaker till utrotning, tyckes äfven någon hemlighetsfullare kraft vara i verksamhet; ty öfverallt der européen satt sin fot, tyckes döden förfölja infödingarne. Vi må blicka till Amerika, Polynesien, Goda Hoppsudden och Australien, och vi skola öfverallt finna samma resultat. Det är icke heller den hvite mannen ensam, som på detta vis verkar förstörande; ty polynesiern af malajiskt ursprung har på vissa ställen i Ostindiska arkipelagen sålunda drifvit undan den mörkfärgade infödingen. Menniskoslägtets varieteter tyckas verka på hvarandra, liksom olika djurarter, i det de starkare alltid utrota de svagare. Det var på Nya Zeeland sorgligt att höra de ståtlige, kraftfulle infödingarne säga, att de visste att deras land var dömdt att gå ifrån deras barn. Alla hafva hört talas om den oförklarliga förminskningen af befolkningen på den sköna och helsosamma ön Tahiti, allt sedan kapten Cooks resor; ehuru vi i detta fall kunde hafva väntat att befolkningen skulle ha ökats; ty barnamord, som fordom var till en så utomordentlig grad rådande, har upphört, lösaktigheten har betydligt minskats och de mördande krigen hafva blifvit mindre talrika.

Pastor Williams säger i sitt intressanta arbete[2], att det första sammanträffandet mellan infödingar och européer »alltid åtföljes af

  1. Det är anmärkningsvärdt huru en och samma sjukdom förändras i olika klimater. På den lilla ön St. Helena fruktar man ankomsten af skarlakansfebern som pesten. I somliga länder hafva olika sjukdomar ett så skiljaktigt inflytande på främlingar och infödda, som om dessa hade varit olika djurslägten. Några exempel härpå hafva förekommit i Chile och, enligt Humboldt, i Mexiko.
  2. Berättelse om missionsresor.
Darwin, En naturforskares resa omkring jorden.25