Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/402

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
394[kap. xix.
australien.

uttryck och det är lyckligt om de icke äfven lära sig de lägsta föreställningar.

Deremot förskaffar ett kapital sin egare, utan något besvär å hans sida, tredubbla räntan mot i England; och är han mån om sig, kan han vara säker om att blifva rik. Öfverflödsvaror finnas i myckenhet och äro obetydligt dyrare än i England, medan de flesta födoämnen äro billigare. Klimatet är förträffligt och fullkomligt helsosamt; men i mitt tycke förlorar det sina behag genom landets föga inbjudande utseende. Nybyggare hafva en stor fördel deri, att de kunna hafva gagn af sina söner, när dessa äro mycket unga; och vid en sexton till tjugu år taga de ofta aflägsna gårdar om hand. Detta måste likväl ske på bekostnad af att deras söner helt och hållet umgås med straffångar. Jag har mig icke bekant, att sällskapstonen antagit någon egendomlig karakter; men med sådana lefnadsvanor och utan intellektuella sysselsättningar, kan den knappast undgå att försämras. Min tanke är den, att endast den mest trängande nödvändighet skulle förmå mig att utvandra hit.

Denna kolonis snabba välstånd och dess blifvande utsigter äro mycket obegripliga för mig, som icke förstår dylika saker. De tvenne förnämsta utförselsartiklarne äro ull och hvalfisktran, och för begge dessa produkter finnes en gräns. Landet är fullkomligt otjenligt till anläggande af kanaler och derföre finnes det en icke aflägsen punkt, bortom hvilken ullens forsling till lands icke betäcker kostnaderna för fårens klippning och skötsel. Betet är öfverallt så tunt, att nybyggarne redan trängt långt in i det inre, hvartill kommer att landet längre in är mycket magert. Åkerbruket kan aldrig lyckas i stor skala, till följe af torkan. Derföre måste, så vidt jag kan se, Australiens vidare förkofran till slut komma att bero deraf, att det blir en medelpunkt för handeln i södra halfklotet och kanske äfven af dess blifvande fabriker. Som marken innehåller stenkol, har det alltid drifkraften i sin hand; liksom det derigenom, att den beboeliga delen af landet sträcker sig långs kusten samt till följe af sina nybyggares engelska härkomst, är säkert att blifva ett sjöfartsidkande land. Jag trodde förr att Australien skulle höja sig och blifva ett lika stort och mäktigt land som Nordamerika, men nu förefaller det mig som om en sådan blifvande storhet står väl mycket i vida fältet.

Med afseende på straffångarnes ställning hade jag ännu mindre tillfälle att bilda ett eget omdöme, än i andra afseenden. Den första frågan är, om deras belägenhet verkligen kan anses vara ett straff; åtminstone kan ingen påstå att det är ett strängt straff. Detta betyder dock, förmodar jag, föga, så länge det fortfar att