Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/409

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]401
keelings-ön.

TJUGONDE KAPITLET.


KEELINGS-ÖN. — KORALLBILDNINGAR.


Keelings-ön. — Egendomligt utseende. — Fattig Flora. — Flyttning af frön. — Fåglar och insekter. — Källor med ebb och flod. — Sträckor af döda koraller. — Stenar flyttade med trädens rötter. — Stor krabba. — Stingande koraller. — Korallätande fisk. — Korallbildningar. — Lagun-öar eller atoller. — Det djup hvarpå refbyggande koraller kunna lefva. — Stora områden, som äro beströdda med låga korall-öar. — Sänkning af deras grundvalar. — Barrier-ref. — Kust-ref. — Kust-refs förvandling till barrier-ref och atoller. — Bevis på nivå-förändringar. — Öppningar i barrierrefven. — Maldiverna; deras egendomliga bygnad. — Döda och sjunkna ref. — Sänknings- och höjningsområden. — Vulkanernas fördelning. — Sänkningen långsam, men af stor utsträckning.


Den 1 april. — Vi kommo i sigte af Keelings- eller Kokos-ön, belägen i Indiska hafvet, omkring 100 mil från kusten af Sumatra. Denna är en af de af koraller bildade lagun-öarne eller atollerna, lika dem i de Låga öarnes arkipelag, hvilken vi foro helt nära förbi. När fartyget var i inloppskanalen, kom mr. Liesk, en här bosatt engelsman, ut i sin båt. Historien om detta ställes inbyggare är i så få ord som möjligt denna. För omkring nio år sedan förde mr. Hare, en dålig karl, ett antal malajslafvar från ostindiska arkipelagen, hvilka nu med barnen uppgå till öfver hundra personer. Kort efteråt kom kapten Ross, som förut hade besökt dessa öar, med sitt handelsfartyg från England och medförde sin familj och sina egodelar för att här bosätta sig. Med honom kom mr. Liesk, som hade varit styrman på hans fartyg. De malajiske slafvarne rymde nu från den holme, hvarpå mr. Hare hade bosatt sig och sällade sig till kapten Ross’ sällskap. Hare tvangs härpå slutligen att lemna orten.

Malajerna äro nu till namnet fria och äro det helt visst också hvad deras personliga behandling angår; men i de flesta andra afseenden anses de som slafvar. Till följe af deras missbelåtenhet, af deras oupphörliga flyttningar från ö till ö och kanske äfven till följe af en god portion vanvård, befinna sakerna sig ej i det bästa skick. Ön har intet boskapsdjur utom svinet och det förnämsta växtalstret är kokosnöten. Ställets hela välstånd beror på detta träd. De enda exportartiklarne äro oljan af denna nöt samt sjelfva nötterna, hvilka föras till Sincapore och Mauritius, der de, efter att hafva blifvit raspade, hufvudsakligen begagnas vid

Darwin, En naturforskares resa omkring jorden.26