Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/410

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
402[kap. xx.
keelings-ön. — korallbildningarne.

beredningen af ”curry”. Svinen, som äro öfverlastade med fett, lefva nästan helt och hållet på kokosnöten, äfvensom ankorna och hönsen. Äfven en väldig landkrabba är af naturen försedd med medel att öppna denna högst nyttiga frukt och lifnära sig af densamma.

Lagun-öns ringformiga ref är till största delen af sin längd krönt med små holmar. På norra eller läsidan är en öppning, genom hvilken fartyg kunna inlöpa i den innanför varande ankarplatsen. Då man kommer in, är anblicken mycket egendomlig och snart sagdt täck. Dess skönhet beror dock helt och hållet på glansen af de omgifvande färgerna. Lagunens grunda, klara och lugna vatten, som till största delen hvilar på hvit sand, har vid belysningen af en lodrät sol den bjertaste gröna färg. Denna strålande yta af inemot en mils utsträckning delas på alla sidor antingen af en rand af snöhvita bränningar från hafvets mörka, böljande vatten eller från himmelns blå hvalf genom de landremsor, hvilka bekransas af kokospalmernas jemnhöga toppar. Liksom ett hvitt moln här och der bildar en angenäm kontrast mot den blå himmeln, så gifva i lagunen sträckor af lefvande koraller en mörkare färg åt det smaragdgröna vattnet.

Morgonen efter sedan vi gått till ankars, for jag i land på Direction-ön. Landremsan är blott några få hundra alnar i vidd. På lagunsidan är en hvit kalkstrand, från hvilken värmeutstrålningen under detta qvalmiga luftstreck är mycket tryckande, medan på yttre sidan en fast, bred yta af korallkalk gör tjenst som vågbrytare mot det öppna hafvets våldsamhet. Landet består helt och hållet af afrundade korallstycken, utom vid lagunen, der det finnes något sand. I en sådan lös, torr och stenig mark är det endast de tropiska trakternas klimat möjligt, att frambringa en kraftig växtlighet. På några af de mindre öarne kunde man ej se något prydligare, än det sätt, hvarpå de unga och fullvuxna kokospalmerna stodo blandade i en skog, utan att upphäfva hvarandras symmetri. En strand af glittrande, hvit sand bildade en ram till dessa intagande punkter.

Jag skall nu lemna en kort beskrifning på dessa öars naturalhistoria, hvilken just till följe af sin fattigdom eger ett särskilt intresse. Kokospalmen tyckes vid första anblicken utgöra hela skogen. Det finnes dock fem eller sex andra trädslag. Ett af dessa växer till en ganska ansenlig storlek, men kan till följe af sin ytterst lösa ved icke få någon användning. Ett annat slag lemnar förträffligt skeppsvirke. Utom träden är växternas antal mycket inskränkt och består af obetydliga örter. I min samling, som innefattar, efter hvad jag tror, hela floran, finnas tjugu arter; oberäknade en mossa, en laf och en svamp. Till detta antal