Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/411

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]403
flyttning af frön.

måste man lägga två träd, af hvilka det ena icke stod i blomma och jag endast hörde omtalas det andra. Det senare är ett enstaka träd af sitt slag och växer nära stranden, der tvifvelsutan detta enda frö blifvit uppkastadt af vågorna. En Guilandina växer äfven endast på en af holmarne. Jag inberäknar i ofvanstående förteckning icke sockerröret, bananen, jemte några andra odlade växter, fruktträd och införda gräs. Då öarne helt och hållet bestå af korall och på en tid måste hafva funnits till blott och bart som af hafvet öfversköljda ref, så måste alla deras landalster blifvit hitförda af hafsvågorna. I öfverensstämmelse härmed har floran helt och hållet karakteren af en tillflyktsort för husvilla. Professor Henslow underrättar mig, att af de nämda tjugu arterna, tillhöra nitton olika slägten och dessa slägten åter tillhöra icke mindre än sexton familjer.

I Holmans resor lemnas, med stöd af en mr. Keating, hvilken i tolf månader bodde på dessa öar, en uppgift på olika slags frön och andra föremål, hvilka man vet hafva blifvit drifna i land der. ”Frön och växter från Sumatra och Java hafva uppkastats af bränningen på öarnes vindsida. Bland dem har man funnit den på Sumatra och halfön Malakka inhemska kimirin; den för sin form och storlek bekanta kokosnöten från Balci, den af malajerna, jemte pepparvinet, planterade dadassen, som slingrar sig kring dettas stam och stödjer sig vid taggarne på dess stjelk; såpträdet; kastoroljeväxten; stammar af sagopalmen; och åtskilliga slags frön, obekanta för de på ön bosatta malajerna. Man antager att alla dessa med nordvest-monsunerna föras till kusten af Nya Holland och derifrån med sydostpassaden till dessa öar. Man har äfven hittat stora massor af det på Java växande tekträdet och gula trädet, förutom ofantliga röda och hvita cederträd samt Nya Hollands Eucalyptus i fullkomligt friskt tillstånd. Alla härdiga frön, såsom af slingerväxterna, bibehålla sin groningsförmåga, men de svagare, såsom mangostin, förstöras under vägen. Fiskarbåtar, tydligen från Java, hafva tidtals blifvit ilanddrifna.” Det är intressant att sålunda upptäcka huru talrika de frön äro, hvilka, kommande från åtskilliga länder, drifvas öfver det vida hafvet. Professor Henslow har sagt mig, att han tror det nästan alla växter, som jag medförde från dessa öar, äro vanliga strandväxter i den ostindiska arkipelagen. Att döma af vindarnes och strömmarnes riktning, tyckes det likväl knappast vara möjligt, att de skulle hafva kommit hit i en rät linie. Om, såsom den förenämde mr. Keating med mycken sannolikhet förmodar, de först fördes till kusten af Nya Holland och derifrån drefvos tillbaka med detta lands alster, måste fröen, innan de grodde, hafva förts en väglängd af mellan 300—400 mil.