Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/420

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
412[kap. xx.
keelings-ön. — korallbildningarne.

anfallsvapen. Det säges att en stingande hafsalg förekommer i de ostindiska hafven.

Tvenne fiskarter af slägtet Scarus, hvilka här äro vanliga, lefva uteslutande af koraller. Båda hafva en lysande blågrön färg och lefva, den ene ständigt i lagunen och den andra bland bränningarne utanföre. Mr. Liesk försäkrade oss, att han ofta hade sett hela stim af dem med sina starka, beniga käkar beta på topparne af korallgrenarne. Jag öppnade magen på några och fann den fyld med en gul, kalkartad, sandig äfja. Den slemmiga, vidriga Holothurian (beslägtad med sjöstjernorna), hvilken är så eftersökt af de kinesiska läckergomarne, lefver äfven, såsom dr. Allan sagt mig, af koraller, och den benapparat, som de ega i sin kropp, tyckes väl lämpad för detta ändamål. Dessa holothurier, fiskarne, de talrika hålgräfvande snäckorna och nereidmaskarne, som genomborra alla block, måste vara mycket verksamma vid bildandet af det fina hvita slam, som ligger på lagunens botten och på dess stränder. Dock fann Ehrenberg, att en del af detta slam, som i hög grad liknade målen krita, bestod af kiselpansrade infusorier.

Den 12 april. — Om morgonen seglade vi ut ur lagunen, på vår väg till Isle de France. Det var mig ett stort nöje, att hafva besökt dessa korall-öar. Dylika bildningar intaga en hög rang bland de underbara föremålen på vår jord. Kapten Fitz Roy fann ingen botten med en 7,200 fots lång lina, på ett afstånd af endast 3,300 alnar från stranden. Följaktligen bildar denna ö ett högt berg under hafvet, med sidor brantare än på den tvärbrantaste vulkankägla. Den skålformiga toppen är öfver halfannan mil i tvärmått och hvartenda litet grand[1] vare sig i den minsta bit eller det största klippstycke af denna stora massa, som likväl är liten i jemförelse med många andra lagunöar, bär prägeln af att hafva varit underkastad organiska krafters anordning. Vi förvånas, när resande berätta oss om det väldiga omfånget hos de egyptiska pyramiderna och andra stora ruiner; men huru ytterst obetydliga äro icke de största af dessa, i jemförelse med dessa stenberg, som hopats genom en mängd små och späda djurs arbete! Detta är ett underverk, som icke genast slår det kroppsliga ögat, men efter begrundning förnuftets.

Jag skall nu gifva en kort redogörelse för de tre stora klasserna af korallref; nämligen Atoller, Barrier-ref och Kust-ref, och

  1. Jag utesluter naturligtvis litet jord, som blifvit hit införd i fartyg från Malakka och Java och likaledes några små pimstensbitar, som drifvits hit med vågorna. Man måste dessutom undantaga grönstensblocket på norra ön.