Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/427

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]419
teori öfver korallrefvens uppkomst.

endast till det afstånd från kusten, på hvilket en grundval finnes, som icke öfverskrider det erforderliga djupet af från 20 till 30 famnar. För så vidt sjelfva refvet beträffar, finnes ingen väsentlig skilnad emellan detsamma och ett barrier-ref eller en atoll; men det är vanligen mindre bredt och följaktligen hafva endast få holmar bildats derpå. Emedan korallerna växa kraftigare på utsidan, äfvensom till följe af det inspolade sedimentets skadliga inverkan, blir refvets ytterkant dess högsta del, medan deremellan och landet vanligen ligger en några fot djup, grund, sandig kanal. Der bankar af aflagrade ämnen hopats nära ytan, såsom i vissa delar af Vestindien, kantas de stundom med koraller och likna till följe häraf i viss mån lagun-öar eller atoller, likasom de långsamt sluttande öar omgifvande kustrefven i viss grad likna barrier-ref.

Ingen teori öfver korallrefvens bildning kan anses tillfyllestgörande, som icke omfattar de trenne stora klasserna. Vi hafva sett, att vi nödgas tro på sänkningen af dessa vidsträckta områden, beströdda med låga öar, af hvilka icke en enda stiger öfver den höjd, till hvilken vind och vågor kunna uppkasta fasta ämnen, och som dock äro uppförda af djur, hvilka behöfva en grundval, som ej får ligga på för stort djup. Låtom oss då betrakta en ö, som är omgifven af kustref, hvilka icke hafva någon invecklad bygnad, och låtom denna ö med sitt ref, som motsvaras af den oafbrutna linien i träsnittet, långsamt sjunka. Då nu ön sjunker vare sig några fot i sender eller alldeles omärkligt, så kunna vi af hvad som är kändt om de vilkor, hvilka gynna korallernas tillväxt, tryggt draga

En naturforskares resa omkring jorden illustration sida 419.png

A A. Yttre kanterna af kustrefvet vid hafsytan. B B. Stränderna af den omslutna ön.

A’ A’. Refvets ytterkanter efter dess tillväxt uppåt under en sänkningsperiod, nu förvandlade till ett barrier-ref med holmar på. B’ B’. Stränderna af den nu omslutna ön. C C. Lagun-kanalen.

N.B. I detta och följande träsnitt kunde landets sänkning endast framställas genom en skenbar höjning af hafsytan.


den slutsatsen, att de lefvande massorna, sköljda af bränningen på yttre kanten af refvet, snart åter uppnå hafsytan. Vattnet inkräktar likväl efterhand på stranden, ön blir mindre och mindre