Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/437

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1836.]429
kratrar.

omkring 800 och de användas vid åtskilliga allmänna arbeten. Innan jag såg dessa menniskor, hade jag ingen föreställning om att Indiens invånare voro så ädla gestalter. Deras hy är mycket mörk och flera äldre personer hade långt, snöhvitt skägg, hvilket, jemte elden i deras ansigtsuttryck, gaf dem ett högst vördnadsbjudande utseende. De flesta hade blifvit förvista för mord och de värsta brott, andra åter af orsaker, som icke kunna anses som moraliska fel, såsom att till följe af vidskepliga bevekelsegrunder icke hörsamma de engelska lagarne. Desse män äro i allmänhet stillfärdiga och uppföra sig väl. Också var det till följe af hela deras beteende, deras renlighet och sorgfälliga iakttagande af sina besynnerliga religionsbud, omöjligt att betrakta dem med samma ögon, som våra eländiga brottslingar i Nya Södra Wales.

Söndagen den 1 maj. — Jag gjorde en fotvandring längs med hafskusten norr om staden. Slätten är åt det hållet alldeles ouppodlad och består af ett svart lavafält, öfvervuxet med groft gräs och buskar, af hvilka de senare hufvudsakligen bestå af mimosor. Landskapet kan beskrifvas såsom varande ett mellanting mellan det på Galapagos-öarna och Tahiti, ehuru detta kan gifva endast få personer en tydlig föreställning derom. Det är ett mycket angenämt land, men saknar Tahitis behag och Brasiliens storhet. Följande dag besteg jag La Pouce, ett berg, som kallas så för en upphöjning, hvilken liknar en tumme. Det reser sig strax bakom staden till en höjd af 2,600 fot. Öns midt består af en stor högslätt, omgifven af gamla, sönderbrutna basaltberg, hvilkas lager slutta mot hafvet. Den mellersta högslätten, som utgöres af jemförelsevis nyare lavaströmmar, har en oval form, nio mil tvärsöfver utefter sin mindre axel. De yttre gränsbergen tillhöra den klass af bergbildningar, som kallas elevationskratrar, hvilka man antager icke hafva bildats såsom vanliga kratrar, utan genom en stor och plötslig lyftning; men mig tyckes som om oöfvervinneliga invändningar finnas mot denna åsigt, likaså litet som jag i detta och några andra fall kan tro dessa af en blott rand bestående kraterformiga berg endast vara de qvarstående grundvalarne af ofantliga vulkaner, hvilkas toppar blifvit antingen bortsprängda eller uppslukade i underjordiska afgrunder.

Från vår upphöjda ståndpunkt njöto vi en förträfflig utsigt öfver ön. Landet tyckes på denna sida vara mycket bra odladt, deladt i åkrar och beströdt med landtgårdar. Man försäkrade mig likväl, att af hela landet icke mer än hälften ännu egentligen afkastar något. Om så är fallet, måste denna ö, när man besinnar den nuvarande stora sockerutförseln, en gång framdeles, när den blir tätt befolkad, blifva af stort värde. Sedan England satt sig