Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1832.]39
lasso och bolas.

och det är icke vanligt att man ens stiger af hästen, förrän någon kommer ut och ber en stiga in. Husherrns vanliga svar är ”sin pecado concebida” — aflad utan synd. När man inkommit i huset uppstår under några minuter ett samtal om allmänna ämnen, till dess man begär tillåtelse att få tillbringa natten der. Detta beviljas såsom något, hvilket faller af sig sjelf. Gästen intager derpå sina mål med familjen, och ett rum anvisas honom, hvarest han tillreder sin bädd med hästtäckena, som tillhöra hans ”recado” eller sadel. Det är eget att se huru liknande omständigheter hafva ett likartadt inflytande på vanorna. På Goda Hoppsudden iakttager man allmänt samma gästfrihet och nästan samma höflighetsreglor. Likväl visar sig olikheten emellan spanjorens och den holländske landtbrukarens karakter deri, att den förre aldrig frågar sin gäst det ringaste, som går utom höflighetens strängaste fordringar, under det att den hederlige holländaren frågar honom hvar han har varit, hvart han ämnar sig, hvad han har för sig, och till och med huru många bröder, systrar och barn han har.

Kort efter vår ankomst till don Juans gård, drefs en af de stora boskapshjordarne mot huset och två oxar uttogos för att slagtas för egendomens behof. Denna halfvilda boskap är mycket liflig; och då den mycket väl vet hvad lasson har att betyda, så tvungo de hästarne till en långvarig och mödosam jagt. Sedan man varit vittne till den rikedom, som visade sig i antalet af boskap, menniskor och hästar, var det eget att betrakta don Juans torftiga bostad. Golfvet bestod af stampad lera och fönstren voro utan glas. Sällskapsrummet yfdes med några klumpiga stolar och ett par bord. Ehuru åtskilliga främlingar voro närvarande, bestod aftonmåltiden af två stora högar stekt och kokt oxkött jemte några pumpor. Med undantag af dessa senare fans intet annat födoämne från växtriket, icke ens en bit bröd. Ett stort lerkrus med vatten var den enda dryck, som bestods hela sällskapet. Likväl var denne man egare af flera tusen tunnland jord, hvaraf nästan hvarje tunnland kunde frambringa spannmål och med mycket litet besvär alla vanliga odlade växter. Aftonen tillbragtes med att röka, hvarjemte någon för tillfället författad sång ackompanjerades med gitarren. Fruntimmerna sutto för sig i ett hörn af rummet och spisade icke tillsammans med männen.

Så många arbeten hafva utkommit öfver dessa länder, att det nästan är öfverflödigt att beskrifva vare sig lasson eller bolas. Lasson består af ett mycket starkt, men smalt, och väl snodt rep af oberedd hud. Ena ändan är fästad vid den breda bukgjord, som fasthåller de mångfaldiga tillbehören till recadon eller