Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1833.]67
en negerlöjtnant. — bahia blanca.

må det sägas, att det icke fans en ”rancho” mellan Colorado och Buenos Aires i så prydligt skick som hans. Han hade ett litet rum för främlingar och en liten corral för hästarna, allt förfärdigadt af qvistar och rör. Han hade äfven gräft ett dike kring sitt hus, till ett försvarsmedel i händelse han blefve anfallen. Detta skulle emellertid hafva varit af föga gagn, om indianerna hade kommit; men han tröstade sig mest med den tanken, att han skulle sälja sitt lif dyrt. En kort tid förut hade en trupp indianer färdats förbi om natten. Om de hade märkt postan, skulle vår svarte vän och hans fyra soldater säkert hafva blifvit mördade. Jag träffade aldrig en höfligare och tjenstvilligare man än denne neger och det var derför så mycket plågsammare att se, att han ej ville sitta ned och äta med oss.

Om morgonen sände vi mycket tidigt efter hästarne och begåfvo oss åstad på en ny uppfriskande galopp. Vi redo förbi Cabeza del Buey, ett gammalt namn, som gifvits öfre ändan af ett träsk, hvilket sträcker sig från Bahia Blanca. Här böto vi om hästar och färdades några mil genom kärr och saltträsk. Då vi sista gången böto om hästar, började vi ånyo vada genom dyn. Min häst föll och jag blef grundligt genomdränkt af svart slam, hvilket var en mycket obehaglig händelse, när man icke har kläder att ömsa. En half mil från fästet mötte vi en person, som berättade oss att en stor kanon hade blifvit afskjuten, hvilket är ett tecken till att indianer äro i närheten. Vi lemnade genast vägen och följde längs med kanten af ett träsk, hvilket lemnar den bästa möjligheten att komma undan i händelse man skulle bli förföljd. Vi voro belåtna att komma inom murarna; men funno då att alltsamman varit ett blindt alarm, ty det befans att indianerna voro vänskapligt sinnade, som ämnade stöta till general Rosas.

Bahia Blanca förtjenar knappast namnet by. Några få hus och barackerna för trupperna äro omgifna af en djup graf och en befästad mur. Nybygget är af senare datum (sedan 1828) och dess tillväxt har varit mycket besvärlig. Styrelsen i Buenos Aires satte sig orättmätigt med våld i besittning deraf, i stället för att följa de spanska vicekonungarnes kloka föredöme, hvilka af indianerna köpte landet kring den äldre kolonien vid Rio Negro. Häraf behofvet af befästningar; häraf de få husen och den ringa mark, som blifvit odlad utanför murarne. Icke en gång boskapen är fri för indianernas angrepp utanför gränserna af den slätt, hvarpå fästet står.

Då den del af hamnen, der Beagle hade ämnat att ankra, låg fullt fyra mil från Bahia Blanca erhöll jag af fästets befälhafvare en vägvisare och hästar för att rida och se efter om fartyget