Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
72[kap. v.
bahia blanca.

FEMTE KAPITLET.


BAHIA BLANCA.


Bahia Blanca. — Geologi. — Talrika, jättelika utdöda däggdjur. — Om arters utdöende i nyare tider. — Arters lifslängd. — Stora djur fordra icke en frodig växtlighet. Sydafrika. — Sibiriska fossilier. — Två strutsarter. — Ugnsfågelns lefnadsvanor. — Bältdjur. — Giftig orm. — En padda och en ödla. — Djurens vintersömn. — Hafspennans lefnadsvanor. — Indiska krig och blodbad. — Pilspets, en antiqvarisk relik.


Beagle hitkom först den 25 augusti och seglade en vecka derefter till La Plata. Med kapten Fitz Roys begifvande stannade jag qvar för att resa landvägen till Buenos Aires. Jag skall här bifoga några iakttagelser, som gjordes under detta besök äfvensom vid ett föregående tillfälle när Beagle användes vid hamnens uppmätning.

På ett par mils afstånd från kusten hör slätten till den stora pampas-formationen, hvilken till en del består af en rödaktig lera och till en del af en starkt kalkhaltig mergel. Närmare kusten finnas några slätter bildade af spillror från den öfre slätten samt af dy, grus och sand uppkastade af hafvet under landets långsamma höjning, hvilken bevisas af upplyftade bankar af nutida snäckor och af afrundade pimstensbitar, som äro spridda öfver landet. Vid Punta Alta hade vi en genomskärning af en af dessa på senare tider bildade småslätter, hvilken är högst intressant till följe af mängden och den ovanliga skapnaden af de deri inbäddade qvarlefvorna efter jättelika landdjur. Dessa hafva blifvit fullständigt beskrifna af professor Owen i den zoologiska delen af beskrifningen öfver Beagles resa. Jag skall här endast gifva en kort beskrifning öfver deras beskaffenhet.

Först var det delar af tre hufvuden och andra ben af Megatherium, hvilket djurs ansenliga storlek uttryckes genom dess namn. Sedan fans der Megalonyx, ett stort närbeslägtadt djur. Vidare Scelidotherium, äfven ett närstående djur, hvaraf jag erhöll ett nästan fullständigt skelett. Det måste hafva varit så stort som en rhinoceros. Till bildningen af sitt hufvud kommer det enligt Owen närmast den Kapska myrsloken, men i andra afseenden närmar det sig bältorna. För det fjerde Mylodon Darwinii, ett närstående slägte af föga mindre storlek. För det femte ett annat jättelikt, tandlöst däggdjur. För det sjette ett stort djur med ett benartadt harnesk i flera afdelningar, mycket likt en bälta. För