Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
12

men i reglen ännu icke fullständigt frälst, och detta är målet, som skall uppnås genom helgelsen. Och denna helgelse, som i begynnelsen blott är delwis för handen, den måste blifwa till en fullkomlig, som gör det möjligt att wara alldeles utan synd, och det will just säga att wara fullkomligt frälst eller helig.”

Här framställer alltså Booth den ytterst farliga läran, att en kristen kan blifwa alldeles utan synd här i lifwet.

Wäl swarar Booth i sin bok om helgelsen på 13:e frågan, sid. 4: Är frälsningsarméns lära ”läran om syndfri fullkomlighet”? Nej, wisserligen icke.

Och likwäl framställer han i denna sin bok läran om fullständig syndfrihet flere gånger både före och efter denna fråga, hwilket jag nu skall påwisa.

Sid. 2 och 3 lärer Booth, att det gifwes en delwis och en fullständig helgelse. Den delwisa helgelsen, säger han, består deri, att den troende är befriad från syndens makt, men har dock ännu synden i själen. Den fullständiga helgelsen, säger han i swaret på 10:de frågan, förutsätter fullkomlig befrielse. I denna är synden fullständigt tillintetgjord och utrensad ur själen; alla dess krafter, förmögenheter, egenskaper och inflytelser äro öfwerlemnade till Guds ära och till hans tjenst.

När synden är tillintetgjord och utrensad ur själen, så är det ju tydligt, att menniskan icke längre syndar. Här läres alltså uttryckligt syndfrihet i lifwet, och Booth motsäger här fullständigt sitt ofwannämnda swar på frågan 13. Och denna lära är hos hans anhängare icke blott en teori, nej, de tro sig också kunna praktisera den i lifwet. Ett mig mycket wäl bekant, trowärdigt och kristligt fruntimmer talade för en tid sedan med ett fruntimmer, som har mycket att säga inom frälsningsarmén här i staden. Det war omkring kl. 2 på e. m. De talade om syndfriheten i lifwet. Då sade detta fruntimmer från frälsningsarmén: I dag har jag icke syndat.

Sidan 7 frågar Booth i ”Hwad är det, som med afseende på denna erfarenhet (helgelsen) påstås af de kristne och hwari de afwika från oss? Swar: Det är af dem uttryckligen sagdt, att wi icke kunna blifwa fullkomligt heliggjorde i detta lifwet, utan fortfara att synda och ångra intill döden.”

Denna biblens lära (1 Joh. 1: 8—10), att de[n] troende ännu syndar och derföre måste intill döden ångra, stämplar alltså Booth här som irrlära.