Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13

Han beskyller biblens lära om daglig ånger och syndabekännelse för att wara lögn. Sidan 24 säger han: ”Men hwaraf kommer det sig, att folk icke ser denna lära (om helgelsen) i sina biblar, då der dock står så mycket derom? Swar: deraf, att de från barndomen ha lärt, att det är omöjligt att lefwa utan synd, o. s. w.” Återigen beskyller alltså Booth här biblens lära om, att det är omöjligt för den troende att lefwa utan synd, för lögn.

Booth har känt, att han har apostlen Johannes emot sig, när apostlen i 1 Joh. 1: 8 säger: Om wi säga, att wi hafwa ingen synd, så bedrage wi oss sjelfwa och sanningen är icke i oss. Men huru reder han sig med detta bibelställe? Ja, hör nu! Han säger sidan 27: den rätta förklaringen af detta bibelställe är denna: ”Om menniskorna säga, att de äro rättfärdiga, under det att de lefwa i uppsåtliga synder, så bedraga de sig sjelfwa”. Nej, käre general Booth, så står det alldeles icke i 1 Joh. 1: 8. Men der står: ”Om wi (alltså han, apostelen, och de trogne) säga, att wi hafwe icke synd o. s. w.” Med denna sin tolkning beskyller alltså Booth apostelen Johannes för att wara en man, som lefwer i uppsåtliga synder. Tänk det! Apostelen tager ju sig sjelf med: Om wi säga o. s. w. Ett 10 års barn må ju kunna förstå, att denna Booths tolkning är alldeles omöjlig. Men till sådana omöjligheter får Booth taga sin tillflykt för att kunna förswara sin sorgliga irrlära.

Denna frälsningsarméns lära om syndfrihet i lifwet är en af dess mest farliga willfarelser. De stödja den, liksom metodisterna i allmänhet så göra, på en falsk tolkning af 1 Joh. 3: 9: Hwar och en som är född af Gud, gör icke synd, ty hans säd förblifwer i honom; och han kan icke synda, ty han är födt af Gud. Apostelen Johannes begagnar i detta sitt bref dessa twå uttryck: att göra synd och att hafwa synd. Den troende, säger han, gör icke synd, men han har synd. Det är alltså skillnad mellan att göra synd och att hafwa synd.

Att göra synd, det är att lefwa i synden som i sitt element, så att den herskar i hjertat. Det kan ingen troende. Nej, Gud, af hwilken han är född, är hans hjertas herskare. Men han har dock ännu synd, det will säga: synden bor ännu i hans kött och widlåder honom alltid. Och nekar han detta, så bedrager han sig sjelf. Ja, frälsningsarmén