Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

Och än widare — de begagna sig äfwen af alla slags teatraliska tillställningar, swängningar med kroppen, wiftande med näsdukar och paraplyer, klappning i händerna, trummor och trumpeter och så först och sist: Amen, Halleluja. Sådant bullrande wäsen kalla de gudstjenst.

När åhörarnes känslor på detta sätt ha kommit i stark rörelse eller deras nerwer på det wåldsammaste blifwit uppskakade, så anropas och förmanas man att komma fram för att låta sig frälsas.

Om någon då träder fram, så börja straxt officerarne att taga sig af dem och beswärja dem att gifwa sig till Jesus och armén. Låten frälsa eder, öfwerlemnen eder åt Gud. Sägen efter denna bön. Stigen upp på plattformen, fram till botbänken och fallen på knä. De stiga fram och falla på knä samt säga bönen efter på kommando. Och dermed skall det stora pånyttfödelsewerket i själen wara fullbordadt. Härefter känna de sig, som de säga, i allmänhet såsom warande frälsta, omwända och pånyttfödda. Ja, detta kallar frälsningsarmén för omwändelse, dessa wanligen så alldeles ytliga känslorus wåga de kalla omwändelse och pånyttfödelse.

Men hwar är allwaret, hwar är syndanöden, hwar är wiljans böjande, hwar är publikanens ur hjertats djup framträngande rop? Det hela har ju skett på kommando. På kommando bekänna de sina synder och på kommando bedja de om nåd.

Ack, wänner, detta tillwägagående är rent af en fabrik. De fabricera kristna, och wäl till märkandes, de fabricera alla på samma sätt, efter samma föreskrift och reglemente. Och dock weta wi, att sanningen är den, att den Helige Ande förer de olika menniskorna på så högst olika sätt, efter hwars och ens särskilda beskaffenhet, om än bättringen och tron till sitt wäsende äro desamma

Hwar i hela biblen finnes spår af ett sådant fabriksmessigt, likgestaltadt omwändelsesätt?

Tänk på Jesus sjelf, tänk på hans apostlar, tänk på en sådan man som Paulus. Dessa woro dock ifriga nog för själars frälsning, ifrigare än Booth och hela hans stab. Men att fabricera kristna — nej, något sådant bedrefwo de icke. Guds ords offentliga och privata predikande war deras medel. De menniskor, som de icke på detta sätt kunde fånga, måste de låta wara. I denna punkt wisar sig också frälsningsarméns