Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
16

djupaste willfarelse, nämligen deruti, att den, såsom förut är anmärkt, i stället för att lägga hufwudwigten på den Helige Andes werk genom nådemedlen, lägger hufwudwigten på blott menskliga och konstgjorda medel. Detta föll mig mycket starkt i ögonen under de möten, jag bewistade hos dem.

Wid mötets slut sades det många gånger: ”Will ingen låta frälsa sig i afton? Will ingen komma fram?” Och så tillika en antydan om att den som, träffad af Guds kallande röst, gick ut igen, utan att komma fram till botbänken, han skulle säkerligen skjuta Guds kallelse ifrån sig.

Att komma fram till botbänken är alltså för frälsningsarméns anhängare det samma, som att komma till Jesus, och, som det synes, det enda sätt, hwarpå det kan ske.

Det såg ut, som kaptenen icke hade någon tanke på, att en uppwäckt själ, om der war någon sådan närwarande, främst och mest kunde hafwa behof af att gå hem till sin lönkammare och der tala med sin Gud.

Nej, det får man hos dem nästan aldrig höra något om. Det heter icke: gå hem till din lönkammare och förhandla saken med din Gud! Nej, utan: kom hit upp på plattformen, här skall du få den afgjord i allas närwaro.

En hwar af oss, som känner till kristendom, wet dock, att när det blifwer fullt allwar af saken, så har man allramest behof af att söka upp ett ensamt ställe, för att der tala med sin Gud. Ja, hufwudslaget i salighetssaken står i allmänhet i lönkammaren. Men detta är främmande för frälsningsarméns medlemmar. De skola hafwa sin kristendom fabricerad i allas närwaro.

Häruti ligger grundfelet. Det som Gud ofta under många år med outtröttlig långmodighet och wisdom får arbeta på, det förmår frälsningsarmén uträtta under loppet af några få minuter. Akta dig för fabriken, wän! Kan någon werkligen tro på stora, waraktiga och sunda resultater af ett sådant framgångsätt?

Att det kan ske omwändelser ibland dem, wilja wi icke förneka, och i så fall sker detta då genom Guds ord till trots af det förwända sättet. Men till det minsta må man derom säga, att det är en omwändelse, hwarpå profetens ord har sin tillämpning: ”de omwända sig, men icke rätteligen, utan äro såsom en falsk båge”.