Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
17

Wisserligen kunna de uppwisa åtskilliga menniskor, som från en lastfull lefnad ha blifwit sedliga och ordentliga; men det är långt ifrån, att hwar och en utwärtes sedlig menniska är omwänd.

Jag känner en man, som för en tid sedan blef behandlad i en sådan fabrik. Och behandlingen ansågs lyckad.

Men det är säkert: mannen gjorde aldrig före behandlingen ett så dödt och sorgligt intryck som efter densamma. — För icke länge sedan talade jag med en kristligt sinnad hustru här i staden. Hon omtalade för mig, att hon nyligen hade träffat en piga, som hade warit medlem af frälsningsarmén, men nu hade gått ut ur den. Hon frågade pigan: hur har du det nu, har du frid med Gud? Härtill swarade pigan: nej, det har jag icke. Men, sade hustrun, du har ju så ofta stått der nere i frälsningsarmén och wittnat om din glädje öfwer, att du war frälst. Ja, sade pigan, jag måste ju tala, jag som de andra.

På en af mina resor blef det af flera pålitliga menniskor berättadt för mig om en man, som tjenade i frälsningsarmén der på orten. Just under den tiden lystes det till äktenstap för honom. Men lysningen hade nu blifwit förhindrad; ty man hade fått säker underrättelse om, att denne man war gift och hade sin hustru i utlandet. Men ändock uppträdde han dagligen på frälsningsarméns möten och wittnade om sin stora glädje öfwer att wara en Jesu brud.

Detta endast några få exempel på den stora opålitligheten i frälsningsarméns omwändelsemetod och dess resultat.

Men en sådan fabrikation af kristna drifwes icke allenast af frälsningsarmén, utan också af andra sekter. Och det gränsar nära till denna metod, då det finnes sådana ibland oss, som fordra af alla nywäckta, att de strax skola uppträda på nämnda sätt i offentlig församling med ljudelig bekännelse och bön. Ett stort missbruk öfwas ofta genom detta twång.

Wi ha nu sett så mycket mot Guds ord stridande i arméns lära, att jag tror I gifwen mig rätt, när jag säger, att det är en i många stycken förfalskad predikan af Guds ord, och det ligger nära att tänka på Gal. 1: 8, 9, der Paulus säger: ”om ock wi eller en ängel från himmelen annorlunda predikade evangelium för eder, än wi hafwa predikat för eder, han ware förbannad!”


2