Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19

ofwan anförda tid. Om Kristiania’s olika korpser heter det: ”den tredje korpsen har gått förbi den första. Det är ett faktum, den har nu första platsen. O, jag kommer ihåg, att wi förmanade första korpsen, men det hjelpte icke. Kristiania’s korps borde stå öfwerst på listan, men rättfärdigheten är omutlig. Wäl gjordt, Kristiania 3:e korps!” Widare heter det: ”wälkomne alla kamrater, som ha hjelpt oss så mycket under denna wecka! Tack Fredrikstad, 100 exemplar till är ett godt framsteg! Det war dock icke mer än nätt och jemnt, att du kunde gå förbi Hönefos, som har gått upp till 50 exemplar. Dröbak, jag ser, du gör ditt bästa. I föhållande till stadens folkmängd, gör du din sak mycket bra!” o. s. w. i samma stil.

Generalens hustru, fru Katarine Booth skrifwer på ett ställe: ”wi ha utfunderat, huru de kristna menniskowännerna på bästa sätt kunna anwända sina penningar till att wäcka och frälsa massorna; wi förkunna dessa massor Jesu Kristi sanna evangelium — wi ha sett, huru oförfalskadt det är — och wi predika detta med andens kraft”. Wi, wi, wi ha utfunderat det, wi och ingen annan än wi; hwilken skamlig sjelfberömmelseande!

Och denna samma ande inplantas också hos alla, som gå öfwer till dem. De nyomwända t. ex. skola strax fram på plattformen för att tala om sig sjelfwa, huru godt de ha det, huru mycket de uträttat.

Huru ofta sade icke Jesus till sådana, som nyss undfått hans hjelp: säg det icke till någon! Bär det inom dig sjelf, öfwerwäg det och tacka Gud. Men detta är ord, för hwilka frälsningsarmén icke har den minsta anwändning. Nej, dess princip är ett fullständigt uppror mot detta Jesu ord och lyder i stället alltid så: säg det till alla, stig upp på tribunen och utbasuna det, för in det i tidningen. Och ändå föregifwa de sig wilja wara hans lärjungar, som säger: lären af mig, ty jag är mild och ödmjuk af hjertat.

Men det sorgligaste af allt är dock, att de genom sitt owisa uppträdande inplanta äfwen hos små barn den samma marknadsskrikande högmodsanden. Armén har nämligen inrättat barnkorpser med samma militäriska organisation för dem som för de äldre. De ha många hundrade sådana korpser, som ha sina egna möten.