Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20

På sådana barnmöten kan då t. ex. den 7 års gamle Karl stå upp och aflägga wittnesbörd, eller den lilla Marie omtala, huru lycklig hon är öfwer att wara frälst, och huru bedröfwad hon är öfwer att hennes bröder och systrar eller föräldrar ännu icke äro frälsta. Tänk, ett barn, som berättar sådant offentligt om sina föräldrar eller syskon!

Nästa dag kunna barnen i sin barntidning ”Den lille soldaten” läsa om dessa sina muntliga bekännelser. Ett af dessa wittnesbörd från den tioåriga Ada lyder t. ex. sålunda: ”Gud ske lof, jag är frälst och på wägen till himlen. Bägge mina bröder äro också frälsta, till och med den lilla May. Jag är mycket bedröfwad öfwer att far och mor ännu icke äro frälsta, men jag hoppas de skola blifwa det. Mor läser på sängen mycket gerna romaner för far om natten” o. s. w.

Man skulle tro, att folk, som kunna tillåta, ja uppmuntra barnen till sådant, alldeles hafwa glömt, att det i lagen finnes ett bud, som lyder så: ”Hedra din fader och moder, på det att dig må wäl gå och du må länge lefwa på jorden”.

Men på detta sätt blifwa ju barnen uppmuntrade till att förakta detta bud, att icke tala om det onaturliga eller widunderliga uti slika uppträden.

Man tillhåller också barnen att inbördes anställa omwändelseförsök. Bland många sådana exempel omtalar ”Den lille soldaten” en flicka på 10 år, som kallade tillsammans 30 andra barn i en bondstuga och som nästa dag med glädjestrålande uppsyn kom till kaptenen med följande rapport: 30 menniskor, godt möte, 5 frälsta, 20 öre i kollekt. Äfwen alla dessa små barn föras till botbänken för att göra bot. Man betraktar dem nämligen som hedningar. Booth och hans anhängare känna ju icke till, att de döpta barnen äro genom dopet inplantade i Herren Jesus.

Af allt arméns owäsen äro dock dessa barnkorpser och barnmöten det mest gräsliga. Tänk, att med ett sådant tillwägagående frammana hos de kära små barnen en egenrättfärdighet och ett hyckleri, som förr eller senare måste bringa de skadligaste frukter till mognad, men aldrig kan föra till sann kristendom. En sådan komedi är ju rent af själamord.

___________