Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
22


detta uppror mot den Jesus, hwilkens tjenare han säger sig wara. Den Jesus, som sjelf säger i Joh. 14: 21: Den som har mina bud och håller dem, han är den, som älskar mig.

Tänk efter: håller Booth Jesu befallningar i Matth. 20: 25 och följande? Är det icke lika wigtigt att hålla denna Hans befallning, som alla de öfriga? Men huru skulle det gå för Booth, om han skulle predika öfwer en sådan text? Det aktar han sig nog för.

Men lika sjelfrådigt och upproriskt som detta är, att Booth wäljer sig sjelf till general, lika sjelfrådig och upprorisk är hela hans indelning af armén i chefer, majorer, kaptener, löjtnanter, kadetter och menige. Likaledes hans anordningar af rekognosceringar, krigsrop, krigskongresser, affyringar af kanonsalfwor, bajonet-fix o. s. w.

Hwar i hela biblen finner Booth något, som berättigar till ett sådant militärwäsen öfwerfördt på det andliga området? Wisst talas det i biblen om kamp, strid och fiender, men längre går biblen icke. Den lemnar liknelsen, förr än den begynner att halta. Booth deremot fortsätter den egenmäktigt, ända till dess han genomfört det ofwan anförda äckliga militärwäsendet. Wår medfödda finkänslighet protesterar emot detta owäsen. Lägg märke till: jag säger icke, att militärwäsendet i och för sig sjelf är äckligt, men jag säger, att militärwäsendet öfwerfördt på det andliga området blifwer äckligt.

V.

Farorna för familjelifwet och barnuppfostran i Frälsningsarméns anordningar


För det 5:te leda anordningarne i frälsningsarmén till en högst betänklig försummelse af familjelifwet och barnuppfostran, ja i längden till deras upplösning.

Redan de många offentliga möten armén anordnar, medföra, att det blifwer liten eller ingen tid öfwer för familjelifwet och barnuppfostran.

Hwarje söndag skola t. ex. följande möten hållas: kl. 7+12 f. m., kl. 11 f. m., kl. 3+12 e.m., kl. 7 e. m., hwilket