Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23


fortsättes till sent på aftonen. Alla hwardagar hållas möten kl. 8 på aftonen.

På så sätt är ju hwarje afton upptagen med offentlig sammankomst.

Men det är ju i synnerhet på aftonen, som familjens medlemmar skulle kunna få wara tillsammans i kärleksfullt umgänge, samtala och läsa samt deltaga i familjeandakten. Om nu bägge makarne äro upptagna i arméns tjenst, så blifwer följden den, att deras barn och tjenare helt blifwa öfwerlemnade åt sig sjelfwa och få gå, som det heter, wind for wåg.

Men hwad säger Skriften härom?

Paulus säger i 1 Tim. 5: 8: Om någon icke drager försorg om sina egna och i synnerhet om sitt husfolk, han har förnekat tron och är wärre än en otrogen.

Alltså ha wi äfwen i dessa Booths anordningar något, som är i strid med Guds ord och som lägger hinder i wägen äfwen för uppfyllandet af wåra närmaste pligter. Och dessutom, hwilken tung och onaturlig saknad medför icke denna hans anordning för alla dem, som älska ett godt familjelif.

Wisserligen weta wi, att Gud will, att wi t. ex. om söndagen skola komma tillsammans till större möten wid gudstjenst och till gemensam uppbyggelse, men wi weta också, att det är lika wisst hans goda wilja, att wi om söndagen skola fröjda oss tillsammans med wåra närmaste kära, wara dem till glädje och uppbyggelse. Och den, som undandrager sig detta, säger Paulus, är wärre än en otrogen. Wågar du wara med på sådant, wän?





VI.

Frälsningsarméns bibelstridiga qwinnopredikan.


För det 6:te är frälsningsarmén i fullständig strid med Skriftens lära om, att det icke passar sig för qwinnan att tala i församlingen. Inom armén förekommer nämligen qwinnopredikan i stor utsträckning.

Det är i synnerhet den emanciperade fru Booth, som här med en glödande, man kan wäl saga passionerad ifwer förfäktar