Hoppa till innehållet

Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
24

qwinnans rätt till att bestiga predikstolen. Hon uppträder med en högst oqwinlig och opassande myndighet, tolkande de hithörande bibelställena twärt emot all rimlig och sund tydning.

Hon har erfarit, att 1 Kor. 14: 33—35, der Paulus rent af förbjuder qwinnan att tala i församlingen, är henne emot. Men då säger hon blott: ”detta ställe är oriktigt tolkadt”; Men bewis härför lemnar hon alldeles icke.

Och så säger hon till förswar för sig 1 Kor. 11: 5, hwarest Paulus säger, att hwar qwinna, som beder eller profeterar med ohöljdt hufwud, wänarar sitt hufwud. På sådana och liknande dunklare skriftställen bygger fru Booth sin lära, men de klara bibelställena, som handla härom, nej, de få icke gälla. Se, det är sjelfrådighetens, enträtenhetens skamlösa sätt att gå tillwäga.

Hwad det nämnda stället i 1 Kor. 11 angår, så förekommer intet i Skriften, som twingar oss till att antaga, att den qwinnas profeterande, som der talas om, skedde i offentlig församling. Wore det meningen, så hade Paulus helt och hållet motsagt sig sjelf.

Af flera ställen såwäl i gamla som i nya testamentet se wi, att qwinnor ha haft profetisk gåfwa, men att de ha brukat den endast privat i hemmen. Profetissan Hulda t. ex. i det gamla testamentet swarade konung Josias budbärare, då han frågade henne om Herrens ord: ”så säger Herren, Israels Gud”. Hon profeterar, men på det sätt, att hon låter konungen på enskild wäg och på enskildt framstäld förfrågan få budskap om Herrans ord.

Elisabeth, Zakarias hustru, blifwer uppfyld med den Helige Ande och helsar Maria med ett profetiskt tal. Maria profeterar och sjunger: min själ prisar storligen Herren o. s. w. Men allt detta skedde i hemmet. Detsamma galler också om evangelisten Filippi 4 döttrar. Der talas icke heller om något profeterande i offentlig församling.

Således, wänner, hafwa wi skäl att antaga, att det qwinnornas profeterande, som omtalas i 1 Kor. 11, har skett i en privat församling. På detta bibelställe kan således fru Booth icke hafwa någon rätt att grunda sin qwinnopredikan. Men låt oss nu höra Pauli klara ord om den saken i 1 Kor. 14: 34 och följande: ”Såsom i de heligas alla församlingar, tige edra qwinnor i församlingarna; ty dem tillkommer icke