Sida:Från Eldslandet.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
142
SJUNDE KAPITLET.

med att hålla huset och dess omgifning i ordning, arbeta i trädgården och med stängslet omkring den samt öfvervaka vedhuggning och andra arbeten har jag nu riktigt haft en ansträngande tid.»

»Vi behöfva ingalunda skämmas för det sätt, hvarpå våra jordiska plikter här uppfyllas, och jag vill utförligt tala om huru vi ha det ställdt. Missionen har 3½ acres trädgård i bruk, och den är hufvudsakligen besådd med kålrötter, som vi mestadels komma att begagna till föda för infödingarne stufvade med kött tillsammans med mjöl, bönor o. dyl. Vidare ha vi arbetat mycket med vägen ned till hamnen, och med flitigt arbete hoppas jag att vi skola ha den färdig om några veckor, så att den kan användas för vår vagn. En massa ved ha vi huggit och fört ned till stranden färdig att inlastas för Falklandsöarna. Mr. Whaits har börjat såga plankor af trä härifrån. Under flera veckor ha vi haft 30 man i arbete. — Utom allt detta ha infödingarne själfva ökat ut sin trädgård betydligt och ha nu öfver 4 acres planterade.»

Fred tycks i allmänhet ha varit rådande, åtminstone med få undantag. Så t. ex. höll en skara indianer på att laga vägen, och Stephen Lucia skulle se till arbetet. Då han klandrade några för lättja, blefvo de onda, och häftiga ord blefvo uttalade. »Stephen kom mycket uppretad till mig och bad att bli använd på annat håll. Där ville han ej längre stanna. Jag följde honom tillbaka och bannade skarpt de skyldiga för deras häftighet och onda sinnelag. Det blef en lång tvist, men till sist återvände freden, och de tvistande skakade på min begäran hand och ha sedan visat den bästa vilja.»

Ett annat tillfälle inträffade med en ung indian vid namn Hidugalahgoon. »Han kom hit med en kvinna, som var hustru till en man, som behandlat henne mycket illa. Ynglingen syntes mycket förtjust i henne och hon i honom. Han var här i arbete flera veckor och kom alltid till våra möten och gudstjänster. Som ersättning för sitt arbete fick han den föda han behöfde samt dessutom en skjorta. Beträffande kvinnan rådde jag honom att göra allt för att försona sig med hennes man. Utan tvifvel hade han handlat orätt, och jag rådde honom att gifva den förorättade mannen sin skjorta; ifall han arbetade flitigt, skulle han själf ju kunna förtjäna en annan.»

Beträffande matordningen få vi några intressanta upplysningar. »Frukosten består af ett skålpund skeppsskorpor per